polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Media - archiwum


1 listopada 2012 r.

Instytut rozpoczął realizację projektu pt: "ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego" na podstawie umowy nr. UDA-POKL.08.02.01-10-008/11-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Przewidywane zakończenie projektu: 31.10.2014.

26 września 2011 r.

26 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (II piętro, sala 205), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wyniki projektu, w tym wyniki badań oczekiwań przedsiębiorców w stosunku do zakresów programowych oferowanych przez uczelnie wyższe, oraz narzędzia, które pomogą uczelniom wyższym w bieżącym śledzeniu trendów rozwojowych na rynku pracy i poznaniu potrzeb i oczekiwań pracodawców. Konferencja jest podsumowaniem projektu pn. "Kształcenie dla Przyszłości" (SKIFF - SKILLS FOR THE FUTURE). W konferencji mieliśmy zaszczyt gościć partnerzy projektu z Włoch, Portugalii i Turcji.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały także najlepsze praktyki współpracy uczelni wyższych z biznesem oraz formy i mechanizmy takiej współpracy. W trakcie konferencji przeprowadzono dwa panele dyskusyjne. Jeden poświęcony problemom i opiniom świata nauki w zakresie projektowania programów naukowych i dydaktycznych, z uczestnictwem przedstawicieli szkół wyższych z Polski. Dyskusja w drugim panelu, do uczestnictwa w którym zaproszeni zostali przedstawiciele polskich przedsiębiorstw, dotyczyła problemów a także opinii świata biznesu na temat oferty dydaktycznej polskich uczelni.

Szczegółowy program konferencji
Informacja prasowa
Prezentacje
Kształcenie dla Przyszłości Kształcenie dla Przyszłości Kształcenie dla Przyszłości

Projekt "Skills for the Future" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong Learning. Numer umowy-2009-3311/001-001. Numer projektu-502420-LLP-1-2009-1-PL-ERASMUS-ECUE. Wyniki projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

19 września 2011 r.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Monitorowanie swobody działalności gospodarczej. Najlepsze praktyki na szczeblu lokalnym i regionalnym"

Udział w konferencji był bezpłatny.

Szczegóły poniżej:

Pobierz raport: Swoboda Działalności Gospodarczej w Polsce.
Najlepsze Praktyki Wykonawcze [.pdf]

Prezentacje [.zip]

Informacja prasowa

Zaproszenie, program, formularz zgłoszeniowy [.pdf]

Konferencja Monitorowanie swobody działalności gospodarczej Konferencja Monitorowanie swobody działalności gospodarczej Konferencja Monitorowanie swobody działalności gospodarczej Konferencja Monitorowanie swobody działalności gospodarczej Konferencja Monitorowanie swobody działalności gospodarczej Konferencja Monitorowanie swobody działalności gospodarczej Konferencja Monitorowanie swobody działalności gospodarczej

8 września 2011 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Monitoring swobody działalności gospodarczej na szczeblu gminy, powiatu i województwa", które odbędzie się w dniach 8-9 września 2011 r. w Pałacu Łochów (ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów, www.palaclochow.pl). Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uwaga. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły poniżej:

Zaproszenie na warsztaty

Plakat

Wyślij zgłoszenie (wybierz jedną z opcji)

Mapka dojazdu

25 maja 2011 r.

W Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi w Łodzi na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego spotkali się: przedsiębiorcy reprezentujący sektor MŚP, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i nauki oraz zainteresowani tematyką CSR.

Patronat nad Konferencją "Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim" sprawowali: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jednym z prelegentów był dr Mieczysław Bąk - Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym."

Popularyzacja idei społecznej odpowiedzialności w praktyce biznesowej może istotnie przyczyniać się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, w których prowadzą działalność. W ten sposób CSR wpływa na budowę dobrobytu społecznego, zwiększanie innowacyjności i atrakcyjności regionu jako miejsca do życia, pracy i inwestowania. Zadaniem samorządów powinno być zatem promowanie społecznie odpowiedzialnych postaw, upowszechnianie dobrych praktyk czy premiowanie firm o ponadprzeciętnych osiągnięciach w tym zakresie.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację idei długofalowego upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie, zainicjowanej podczas ubiegłorocznej III edycji Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2010.

Tematyka konferencji odnosiła się do uzasadnienia potrzeby promocji CSR w regionach i prezentacji aktualnie podejmowanych w tym zakresie inicjatyw oraz miała za zadanie wskazać i podkreślić korzyści, jakie przynosić może uwzględnienie społecznej odpowiedzialności w praktyce zarządzania. Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele przedsiębiorców z regionu oraz odbył się panel dyskusyjny, w ramach którego eksperci wspólnie zastanawiali się nad praktycznymi narzędziami wspierającymi małych i średnich przedsiębiorców w czerpaniu z doświadczeń dużych firm w tym obszarze.

Więcej informacji na www.biznes.lodzkie.pl, zakładka "Konferencje".

Łódzkie promuje społeczną odpowiedzialność biznesu - zapowiedź konferencji
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
Program konferencji
Notatka prasowa po konferencji

11 maja 2011 r.

W Kościerzynie w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna przy ulicy 3 - go Maja 9 a o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie, na którym przedstawiony został raport: "Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie pomorskim. Raport kwartalny luty - kwiecień 2011"

Spotkanie jest jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania jest Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zaproszenie

Informacja prasowa

Raport

10 maja 2011 r.

W siedzibie Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku, przy ulicy Antoniukowskiej 7, o godz. 09:00 odbyło się IV Śniadanie prasowe:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w województwie podlaskim.
Ocena I kwartału 2011,

Śniadanie prasowe jest jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania jest Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.

Udział w śniadaniu prasowym jest bezpłatny.

Zaproszenie na konferencję

Raport

28 kwietnia 2011 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przy ul. Opolskiej 15, o godz. 13:00 odbył się IV briefing prasowy:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w województwie śląskim.
Ocena I kwartału 2011

Briefing prasowy był jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Udział w briefingu prasowym był bezpłatny.

Raport
Zaproszenie
Informacja prasowa
Prezentacja

21 kwietnia 2011 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, przy ul. Wyszyńskiego 11 odbyło się IV Śniadanie prasowe:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?

Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w województwie łódzkim.

Ocena I kwartału 2011,

Śniadanie prasowe było jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w śniadaniu prasowym był bezpłatny.

Organizatorem spotkania byłaFundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie.

Zaproszenie

Informacja prasowa

Raport

24 lutego 2011 r.

w dniu 24 lutego 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie (sala 30 - parter) o godzinie 11:00 odbyła się konferencja pt.: "Dobre rządzenie poprzez wkład społeczny. Dialog obywatelski w procesie legislacyjnym i decyzjach rozwojowych." W spotkaniu udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Bardzo ważnym elementem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem:

  • Pana Adama Szejnfelda - Posła, Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji
  • Pana Jana Kaźmierczaka, Posła, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji
  • Pana Marka Kubla-Grabau z Wydziału Reformy Regulacji Sekretariatu Ministra Gospodarki
  • Pana Piotra Frączka, Dyrektora Forum Organizacji Pozarządowych

Konferencja była elementem projektu pn.: "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w konferencji był bezpłatny.

Raport
DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY
Najlepsze praktyki prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Rekomendacje dla Polski

Informacja prasowa 24.02.2011r.

Zdjęcia z konferencji

22 lutego 2011 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku, przy ulicy Dyrekcyjnej 7, o godz. 13:00 odbył się briefing prasowy: Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce? Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w województwie pomorskim. Ocena IV kwartału 2010.

Briefing prasowy był jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Udział w briefingu prasowym był bezpłatny.

Zaproszenie

Informacja prasowa

Raport kwartalny z woj. pomorskiego

7 lutego 2011 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, przy ul. Wyszyńskiego 11, o godz. 11.00 odbyło się III Śniadanie prasowe:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w województwie łódzkim.
Ocena IV kwartału 2010,

Śniadanie prasowe było jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w śniadaniu prasowym był bezpłatny.

Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie.

Zaproszenie

Raport kwartalny z woj. łódzkiego

Informacja prasowa

7 lutego 2011 r.

W siedzibie Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku, przy ulicy Antoniukowskiej 7, o godz. 11:00 odbyło się III Śniadanie prasowe:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w województwie podlaskim.
Ocena IV kwartału 2010,

Śniadanie prasowe było jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.

Udział w śniadaniu prasowym był bezpłatny.

Zaproszenie

Raport kwartalny z woj. podlaskiego

31 stycznia 2011 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przy ul. Opolskiej 15, o godz. 12:00 odbył się III briefing prasowy:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Śląskim.
Ocena IV kwartału 2010

Briefing prasowy był jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Udział w briefingu prasowym był bezpłatny.

Zaproszenie

16 listopada 2010 r.

W Malborku w Welcome Center przy ulicy Kościuszki 54, o godz. 15:00 odbyło się spotkanie, na którym przedstawiony został raport: "Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie pomorskim. Raport kwartalny sierpień - październik 2010"

Spotkanie było jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem spotkania jest Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

Udział w spotkaniu był bezpłatny

Zaproszenie

Prezentacja

Raport kwartalny z woj. pomorskiego

8 listopada 2010 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przy ul. Opolskiej 15, o godz. 12:00 odbył się II briefing prasowy:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Śląskim.
Ocena III kwartału 2010

Briefing prasowy był jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Udział w briefingu prasowym był bezpłatny.

Zaproszenie

Informacja prasowa

Raport kwartalny z woj. śląskiego

3 listopada 2010 r.

W siedzibie Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku, przy ulicy Antoniukowskiej 7, o godz. 11:00 odbyło się II Śniadanie prasowe:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Podlaskim.
Ocena III kwartału 2010,

Śniadanie prasowe było jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.

Udział w śniadaniu prasowym był bezpłatny.

Szczegóły:

Zaproszenie
Raport kwartalny z woj. podlaskiego
Informacja prasowa

26 października 2010 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, przy ul. Wyszyńskiego 11 odbyło się śniadanie prasowe:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Łódzkim.
Ocena III kwartału 2010,.

Było to drugie z serii czterech kwartalnych spotkań dla prasy.

Śniadanie prasowe jest jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w śniadaniu prasowym był bezpłatny.

Zaproszenie na konferencję
Prezentacja
Informacja prasowa
Raport kwartalny z woj. łódzkiego

28 września 2010 r.

W dniu 28 września 2010 r. w Warszawie, w Krajowej Izbie Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4 (sala 205), o godzinie 11.00. odbyła się konferencja prasowa tegorocznej edycji konkursu "Gmina Fair Play." W konferencji, obok mediów, udział wzieli przedstawiciele najlepszych samorządów tegorocznej edycji, czyli samorządy, które otrzymały: Statuetkę (przyznawaną najlepszym gminom w każdej kategorii konkursowej) oraz Wyróżnienie (przyznawane wyróżniającym się gminom w każdej kategorii konkursowej). Do udziału w konferencji zaproszeni zostali także samorządowcy, którzy otrzymali w tym roku tytuł "Samorządowy Menedżer Roku" (przyznawany najlepszym menedżerom samorządowym). Celem konferencji było poinformowanie wszystkich zainteresowanych o Laureatach tegorocznej edycji konkursu - "Gminach Fair Play 2010".

Informacja prasowa 28.09.2010

Badanie inwestorów

9 września 2010 r.

Informujemy, że dobiega końca IX edycja konkursu Gmina Fair Play. 28 września br w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbędzie się specjalna konferencja prasowa, na której zostanie ogłoszona lista laureatów konkursu "Gmina Fair Play" 2010 oraz tytułu Samorządowy Menadżer Roku 2010.

Podczas konferencji przedstawimy informacje na temat przyznanych w tym roku nagród i wyróżnień dla poszczególnych miast i gmin, które pomyślnie przeszły proces II etapowej weryfikacji w konkursie.

Program konferencji

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt tel. 22 630 96 99, e-mail: pr@fairplay.pl

Informujemy również , że uroczyste wręczenie nagród i certyfikatów odbędzie się podczas gali 17 grudnia 2010 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Zaproszenia na uroczyste wręczenia nagród prześlemy wszystkim laureatom w listopadzie br.

Do czasu ogłoszenia wyników polecamy zapoznanie się z listą uczestników II etapu.

Lista uczestników II etapu IX edycji konkursu"Gmina Fair Play"

2 sierpnia 2010 r.

W siedzibie Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku, przy ulicy Antoniukowskiej 7, o godz. 11:00 odbyło się Śniadanie prasowe:
Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Podlaskim.
Ocena II kwartału 2010,


Śniadanie prasowe było jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.

Udział w śniadaniu prasowym był bezpłatny.
Szczegóły:

Zaproszenie

Raport kwartalny z woj. podlaskiego

Informacja prasowa


30 lipca 2010 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku, przy ulicy Dyrekcyjnej 7, o godz. 9:00 odbyło się Śniadanie prasowe:
Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Pomorskim. Ocena II kwartału 2010,


Śniadanie prasowe było jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Udział w śniadaniu prasowym był bezpłatny.
Szczegóły:

Zaproszenie

Raport kwartalny z woj. pomorskiego

Informacja prasowa


29 lipca 2010 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przy ul. Opolskiej 15, o godz. 12:00 odbył się Briefing prasowy:
Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Śląskim.
Ocena II kwartału 2010,


Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Briefing prasowy był jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w briefingu prasowym był bezpłatny.
Szczegóły:

Zaproszenie

Raport kwartalny z woj. śląskiego

Informacja prasowa


27 lipca 2010 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, przy ul. Wyszyńskiego 11, o godz. 11:00 odbyło się Śniadanie prasowe:
Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Łódzkim
Ocena II kwartału 2010,


Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie.

Było to pierwsze z serii czterech kwartalnych spotkań dla prasy.
Szczegóły:

Zaproszenie

Raport kwartalny z woj. łódzkiego

Informacja prasowa


20 lipca 2010 r.

W Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15 odbyła się konferencja pn. "Rynek Pracy na Śląsku. Rozwój Regionu poprzez tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości". Konferencję zorganizowano w ramach projektu "Praca Wysokiej Jakości. System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. śląskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania".

Na konferencję zaproszono m.in. przedstawicieli urzędów miast i gmin, starostw powiatowych województwa śląskiego, przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy w województwie śląskim, firm i instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorców z województwa śląskiego.
Podczas spotkania odbyła się również konferencja prasowa podsumowująca projekt.
Udział w konferencji połączony z lunchem był bezpłatny.

Raport
Program konferencji
Karta zgłoszeniowa
Mapa dojazdu

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:
Małgorzata Nowińska - (32) 351 11 89
mnowinska@rig.katowice.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia strony projektu: www.praca-slask.pl


25 maja 2010 r.

25 maja 2010 r. w godz. 11:00 - 15:00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w sali 205 odbyła się konferencja pt. "Miejsca pracy wysokiej jakości na Mazowszu. Budowa atrakcyjnego rynku pracy poprzez program wsparcia dla dziedzin przyszłości"

Celem konferencji było podsumowanie oraz przedstawienie rezultatów projektu "Praca Wysokiej Jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania." W czasie konferencji przedstawione zostały "klasyczne" dziedziny gospodarki Mazowsza dysponujące dużymi potencjałami w zakresie tworzenia pracy wysokiej jakości oraz możliwości wspierania nowych, zalążkowych lub niszowych dziedzin gospodarki na Mazowszu. Ponadto zaprezentowano doświadczenia z rozwoju atrakcyjnego rynku pracy z regionów Helsinek, Madrytu i Berlina. oraz Powiatowy program wspierania tworzenia PWJ opracowany w ramach projektu przez Partnerstwo Sokołowskie.

Więcej informacji poniżej

Zaproszenie na konferencję
Program konferencji
Raport
Prezentacje z konferencji
Informacja Prasowa
Podsumowanie konferencji
Konferencja pwj Konferencja pwj Konferencja pwj Konferencja pwj25 lutego 2010 r.

W Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4 odbyło się seminarium pt.: "Obalamy stereotypy - pracownicy 50+ cennym kapitałem firmy." Wśród uczestników seminarium znaleźli się przedstawiciele świata mediów oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców, a także sami przedsiębiorcy. Seminarium było elementem projektu pn. "SISC - Senior Intergenerational Social Capital" - Międzypokoleniowy Kapitał Społeczny, finansowanego z UE, mającego wypracować model mentoringu za pomocą e-learningu, dzięki któremu starsi i młodsi pracownicy będą mogli skutecznie dzielić się wiedzą.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: www.sisc-project.eu

Informacja prasowa
Podsumowanie seminarium
Fotoreportaż z konferencji


10 grudnia 2009 r.

10 grudnia br. o godz. 11:00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 (sala 30) odbyła się konferencja poświęcona praktycznym aspektom współpracy nauki i gospodarki oraz dyskusji nt. możliwości zwiększenia wpływu wyższych uczelni na rozwój przedsiębiorstw pt. WKŁAD NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO TWORZENIA WARTOŚCI DODANEJ W POLSCE.

Pobierz Raport "Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami"

Informacja prasowa


18 Czerwca 2009 r.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja prasowa w ramach projektu pn.: "Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety", realizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.przedsiebiorczy-uniwersytet.iped.pl

Informacja prasowa


20 Maja 2009 r.

W Sopocie w siedzibie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się III Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki pt.:
Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych.
Rola prawa, społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu w budowie współpracy pomiędzy biznesem a sektorem finansowym.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.csr-conference.pl

Wszystkim zainteresowanym polecamy publikację:

"SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH"

Informacja prasowa

Podsumowanie konferencji

Ogólnopolscy
Partnerzy Medialni Konferencji:
wp.pl ipo.pl nf.pl
Ogólnopolscy
Partnerzy Prasowi Konferencji:
rp.pl parkiet.com12 lutego 2009 r.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn.: "Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety", realizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. W trakcie konferencji zaprezentowano między innymi założenia projektu, który ma na celu nie tylko zidentyfikowanie wzajemnych oczekiwań przedsiębiorców i pracowników naukowych ale także poszerzenie wiedzy dotyczącej projektowania badań o charakterze praktyczno-użytecznym a także usunięcie występujących w tym zakresie barier. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.przedsiebiorczy-uniwersytet.iped.pl

Informacja prasowa

Informacja po konferencji


20 listopada 2008 r.

20 listopada 2008 r w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie, odbyła się konferencja pt. "Skuteczne mechanizmy antykorupcyjne w przedsiębiorstwach". W trakcie konferencji zaprezentowany został raport oraz wyniki badań przeprowadzonych w marcu i kwietniu br. przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Badania obejmowały m.in. ustalenie zagrożeń korupcyjnych, kosztów korupcji i stosowanych mechanizmów zabezpieczeń przed zagrożeniami korupcyjnymi. Konferencja jest jednym z elementów projektu: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", współfinansowanego przez UE (nr umowy 9893/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/01).

Informacja prasowa

Zaproszenie

Program konferencji

Podręcznik

Ulotka


15 października 2008

W dniu 15 października br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, przy ulicy Trębackiej 4, w sali 205 o godzinie 11:00, odbędzie się konferencja podsumowująca projekt pt. "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego". W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną m.in. przykłady działań władz samorządowych wspomagających zaangażowanie aktorów lokalnych w procesy decyzyjne z wykorzystaniem innowacyjnych modeli przy użyciu nowych środków komunikacji i prowadzenie nowoczesnej, zintegrowanej polityki informacyjnej. Spotkanie, którego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, będzie również okazją do zaprezentowania możliwych form współpracy partnerów społecznych i samorządów lokalnych w budowie planów e-rozwoju. Konferencja jest jednym z elementów projektu pt. "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego", współfinansowanego przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198). Uczestnictwo w spotkaniu jest całkowicie bezpłatne. Więcej informacji o projekcie: www.e-rzecznictwo.iped.pl.

Program konferencji

informacja prasowa 15.10.2008


13 maja 2008 r.

W dniu 13 maja br w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie, odbyła się II Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki, na temat Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), pt.: "Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na tle korporacyjnej kultury CSR". W trakcie spotkania, którego organizatorem był Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, przedstawiona została aktualna diagnoza stanu wdrażania elementów społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na tle korporacyjnej kultury CSR. Podjęta została także próba określenia warunków, narzędzi i przedsięwzięć, dzięki którym sektor ten mógłby szybciej adaptować przodujące polskie i światowe rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Naukowym Patronem Konferencji był Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja stanowiła jeden z elementów projektu "Zatrudnienie Fair Play" (F0290d3) realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie www.csr-conference.pl

Program konferencji

Informacja prasowa


22 kwietnia 2008 r.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4, odbyła się ogólnopolska konferencja pt. "Standaryzacja zarządzania kapitałem ludzkim - odkrywanie ukrytych kompetencji organizacji". W trakcie spotkania, którego organizatorem był Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym, przedstawione zostały m.in. trendy i tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim, zależności między inwestowaniem w kapitał ludzki a rozwojem organizacji, a także koncepcje standaryzacji zarządzania kapitałem ludzkim. Konferencja była jednym z elementów projektu "Zatrudnienie Fair Play" realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Program konferencji

Informacja prasowa


12 grudnia 2007 r.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 odbyła się konferencja pt. "Innowacyjne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim. Polski Standard Zatrudnienie Fair Play 2007". W trakcie spotkania przedstawione zostały idee i założenia projektu "Zatrudnienie Fair Play" oraz wyniki wdrożeń, opracowanego przez zespół Instytutu, Standardu Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZFP 2007. Do udziału w konferencji, będącej podsumowaniem ponad dwuletnich prac prowadzonych w projekcie "Zatrudnienie Fair Play" a realizowanym przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, zaproszeni zostali przedstawiciele rządu, parlamentarzystów, przedsiębiorców, a także przedstawiciele samorządów oraz instytucji i organizacji działających w bezpośrednim otoczeniu polskiego biznesu.

Program Konferencji

Informacja prasowa21 listopada 2007 r.

W dniu 21 listopada br., o godzinie 11:00 przy ulicy Trębackiej 4 (siedziba Krajowej Izby Gospodarczej) odbyła się konferencja pt: Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym". W trakcie spotkania zaprezentowane zostały m.in. proponowane dla samorządów i partnerów społecznych zasady monitorowania procesu tworzenia prawa lokalnego, najlepsze metody aktywizowania środowisk lokalnych (w tym przedsiębiorców i izb gospodarczych) do pracy nad dokumentami strategicznymi oraz programami pobudzania przedsiębiorczości, sposoby angażowania aktorów lokalnych do tworzenia programów promocji gminy oraz wielu innych działań realizowanych wspólnie na rzecz rozwoju lokalnego. Spotkanie, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji przedsiębiorców, indywidualnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów i partnerów społecznych, w których pilotażowo wdrażane były: system monitoringu oraz zasady konsultacji społecznych, zorganizował Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Konferencja to jeden z elementów projektu pt. "Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym" (nr umowy 8174/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01.02.02/RM/47) współfinansowanego przez UE w ramach programu "Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu" - komponent 2, numer referencyjny PL 2004/016- 829.01.02.02 w ramach Programu Środki Przejściowe 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu".

Program konferencji

Informacja prasowa


27 września 2007 r.

W dniu 27 września przy ul. Trębackiej 4 (siedziba Krajowej Izby Gospodarczej), sala 31, o godz. 11:00, odbyła się konferencja z udziałem mediów, prezentująca wyniki pilotażowych wdrożeń standardu zarządzania zasobami ludzkimi "Zatrudnienie Fair Play", w 8 firmach zlokalizowanych na terenie całej Polski. "Zatrudnienie Fair Play" - Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy to projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Informacja Prasowa

Standard "Zatrudnienie Fair Play" Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi

Prezentacja firm


21 marca 2007 r.

Projekt "Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym", współfinansowany przez UE, w TV Biznes.

W celu obejrzenia materiału kliknij tutaj


23 stycznia 2007 r.

Odbyło się spotkanie z udziałem polityków, przedsiębiorców i mediów na temat procesu legislacyjnego w Polsce oraz możliwości wprowadzenia zmian poprawiających jakość stanowionego prawa. W trakcie spotkania będącego częścią projektu pn. Budowa uczciwych praktyk legislacyjnych ograniczanie przestrzeni dla korupcji w biznesie zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców oraz Kodeks Rzetelnych Praktyk Legislacyjnych, zawierający propozycje zmian w obecnym sposobie tworzenia prawa, a także wskazówki mogące uczynić prawo bardziej przejrzystym. Organizatorem spotkania był Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Osoba do kontaktu:
Paulina Bednarz
tel: 22 630 96 99

Informacja prasowa


17 stycznia 2007 r.

Konferencja "Rzetelne praktyki legislacyjne podstawą wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości . Możliwości współpracy władz publicznych i partnerów społecznych."
Zakończenie projektu "Budowa uczciwych praktyk legislacyjnych - ograniczanie przestrzeni dla korupcji w biznesie" (Building Fair Legislation Practices - Closing Space for Corruption in Business Operations) realizowanego w ramach konkursu grantowego "Actions in support of civil society in the Member States which acceded to the European Union on 1st May 2004" ogłoszonego przez Komisję Europejską, Generalny Dyrektoriat Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa (umowa nr JLS/NGO/2004/058 30-CE-0043190/00-38).

pobierz informację prasową [ZIP]

pobierz Kodeks Rzetelnych Praktyk Legislacyjnych [ZIP]

pobierz Raport [ZIP]


29 czerwca 2006 r.

Konferencja "Strategie harmonizacji i konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej".

pobierz Raport [ZIP]
pobierz informację prasową [ZIP]


styczeń 2006

Barometr przyjazności legislacyjnej Sejmu dla gospodarki i przedsiębiorczości - pobierz plik


listopad 2005

Ocena wstępnego projektu programu operacyjnego "Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007-2013" - pobierz plik


październik 2005

Ocena finansowych mechanizmów korzystania przez podmioty gospodarcze z wyników badawczych jednostek akademickich w Polsce - pobierz plik


23 marca 2004 r.

Bariery rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Europie Centralnej. Strategie pokonywania barier rozwojowych - informacja prasowa.

Zaproszenie na konferencję prasową.


25 marca 2003 r.

Finansowanie Biznesu Technologicznego. Konferencja na 10-lecie Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym KIG - informacja prasowa.

Zaproszenie na konferencję prasową.


19 lutego 2002

Czy można odnieść sukces wdrażając nowe technologie? - informacja prasowa

Zaproszenie na konferencję prasową.


14 września 2001 r.

Strategia biznesu wobec korupcji. Budowa koalicji antykorupcyjnej. - informacja prasowa

Zaproszenie na konferencję prasową.
MEDIA O NAS


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.