polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Newsletter kwiecień-maj 2008


Newsletter

UE Nowoczesne środki komunikacji - sposobem na przejrzyste prawo

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym realizuje projekt pt.: "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego". W ramach projektu, współfinansowanego przez UE, wypracowane zostaną mechanizmy dotyczące wykorzystywania nowoczesnych technik i kanałów informowania partnerów społecznych o działaniach gminnych oraz monitorowania przez nich lokalnej legislacji poprzez:
 1. Zidentyfikowanie, ocenę i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie nowoczesnych metod rzecznictwa i monitoringu w zakresie nowoczesnych technik i kanałów informowania aktorów lokalnych o działaniach podejmowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym.
 2. Zwiększenie świadomości władz lokalnych w zakresie korzyści płynących z szerokiego wykorzystania nowoczesnych środków komunikowania oraz zapobiegania zjawisku wyłączenia informacyjnego w zakresie konsultowania decyzji z aktorami lokalnymi oraz przekazywania opinii publicznej innych istotnych informacji.
 3. Promocję innowacyjnych rozwiązań w zakresie rzecznictwa z wykorzystaniem nowoczesnych technik i kanałów informacyjnych wśród organizacji pozarządowych zainteresowanych monitorowaniem regionalnych i lokalnych decyzji rozwojowych.
 4. Promocję wypracowanych technik, metod i kanałów informacyjnych
 5. Wymianę doświadczeń w zakresie nowoczesnych instrumentów rzecznictwa na szczeblu lokalnym i uzupełnienie zbioru dobrych praktyk
 6. Promocję idei uczestnictwa aktorów lokalnych w projektowaniu legislacji lokalnej i decyzji władz samorządowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji
Projekt "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego" jest współfinansowany przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198). W ramach realizacji projektu opracowany zostanie podręcznik na temat innowacyjnych metod rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie oraz zorganizowane zostaną warsztaty dla organizacji pozarządowych w zakresie nowoczesnych metod i technik rzecznictwa na szczeblu samorządowym.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie www.e-rzecznictwo.iped.pl


UE Konsultacje dla przedstawicieli samorządów oraz partnerów społecznych

W ramach realizacji projektu pn.: "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego", Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym organizuje konsultacje na temat wykorzystania nowoczesnych metod i kanałów informacyjnych przez jednostki samorządowe w procesach konsultacyjnych oraz metodach efektywnego monitorowania lokalnych decyzji i aktów prawnych poprzez nowoczesne kanały informacyjne i komunikacyjne.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 16 kwietnia 2008 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, przy ulicy Trębackiej 4, sala 31, o godz. 11:00.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane zarówno doświadczenia Polskie, jak i innych krajów Unii Europejskiej, te ostatnie mogą swobodnie zostać przeniesione na grunt krajowych jednostek samorządu regionalnego i innych podmiotów rozwoju lokalnego. Proponowane rozwiązania zostaną przedstawione w 3 kategoriach:
 • najlepsze praktyki w zakresie zintegrowanej polityki informacyjnej oraz wykorzystania nowoczesnych środków komunikacji w procesach rzecznictwa i monitoringu lokalnego, które posłużą do opracowania podręcznika;
 • zasady, metody oraz środki techniczne (w tym nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne) informowania lokalnych interesariuszy o istotnych sprawach danej społeczności oraz włączenia ich w procesy legislacyjne i decyzyjne, które zostaną zaprezentowane przedstawicielom administracji gminnej podczas warsztatów szkoleniowych;
 • metody efektywnego monitorowania lokalnych decyzji i aktów prawnych (również z wykorzystaniem oferowanych przez władze publiczne elektronicznych kanałów dystrybucji i dostępu do informacji).
Spotkanie jest jednym z elementów projektu pt. "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego" współfinansowanego przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198). W trakcie spotkania przedstawione zostaną również m.in. przykłady działań władz samorządowych wspomagających zaangażowanie aktorów lokalnych w procesy decyzyjne z wykorzystaniem innowacyjnych modeli, przy użyciu nowych środków komunikacji i prowadzenia nowoczesnej, zintegrowanej polityki informacyjnej.


UE Sposób na korupcję...

Korupcja jest bez wątpienia zjawiskiem, którego skalę trudno ocenić w sposób jednoznaczny. Zachowania takie kojarzone są dość często z wręczeniem czy też przyjęciem łapówki oraz nadużyciem władzy przez funkcjonariuszy publicznych. Powyższe sytuacje często dotyczą relacji na styku biznes - władza i choć przeciwdziałanie korupcji stanowi ostatnio jeden z najważniejszych priorytetów polityki państwa polskiego, to przedsiębiorcy często samotnie muszą borykać się z trudnościami i konsekwencjami sytuacji korupcyjnych. Wynika to między innymi z faktu ukierunkowania polityki państwa na ograniczanie zjawisk korupcyjnych przede wszystkim w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, placówkach naukowo-badawczych czy wśród nadawców publicznych. Korupcja to zjawisko, którego nie da się w pełni wyeliminować, dlatego niezwykle istotne stają się działania mające na celu diagnozowanie i monitorowanie warunków sprzyjających występowaniu zachowań czy sytuacji korupcyjnych.

Wychodząc naprzeciw powyższym problemom zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym podjął się realizacji projektu pn.: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", współfinansowanego przez UE.

Projekt: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", jest współfinansowany przez UE (nr umowy 9893/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/01). Projekt ma na celu zidentyfikowanie sytuacji korupcyjnych, określenie kosztów korupcji dla firm oraz opisanie i upowszechnienie najlepszych praktyk stosowanych przez firmy w celu przeciwdziałania korupcji.


UE Trwają badania wśród polskich przedsiębiorców

W ramach realizacji projektu pn.: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym prowadzi badanie zjawisk korupcyjnych wśród polskich przedsiębiorców. Wyniki badania pozwolą na określenie typowych sytuacji korupcyjnych w jakich mogą znaleźć się firmy, co z kolei pozwoli na spełnienie funkcji ostrzegawczej dla przedsiębiorców, a jednocześnie uwrażliwi przedstawicieli władz publicznych na ewentualne zagrożenia w tym zakresie.

Projekt: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", jest współfinansowany przez UE (nr umowy 9893/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/01).


Konferencja "Standaryzacja zarządzania kapitałem ludzkim - odkrywanie ukrytych kompetencji organizacji"

W dniu 22 kwietnia 2008 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4, sala 205, o godz. 11:00 odbędzie się konferencja pt. "Standaryzacja zarządzania kapitałem ludzkim - odkrywanie ukrytych kompetencji organizacji". Konferencja jest jednym z elementów projektu "Zatrudnienie Fair Play" realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli rządu, parlamentarzystów, przedsiębiorców, środowisk akademickich, a także przedstawicieli samorządów oraz instytucji i organizacji działających w bezpośrednim otoczeniu polskiego biznesu i mających wpływ na warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. W trakcie spotkania przedstawione zostaną m.in. trendy i tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim, zależności między inwestowaniem w kapitał ludzki a rozwojem organizacji, a takżeKonferencja - "Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na tle korporacyjnej kultury CSR"

W dniu 13 maja br. (w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie), odbędzie się II Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki, na temat Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), pt.: "Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na tle korporacyjnej kultury CSR". W trakcie spotkania, którego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wraz z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiona zostanie aktualna diagnoza stanu wdrażania elementów społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na tle korporacyjnej kultury CSR. Podjęta zostanie także próba określenia warunków, narzędzi i przedsięwzięć, dzięki którym sektor ten mógłby szybciej adaptować przodujące polskie i światowe rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Więcej informacji, na temat II Krajowej Konferencji Menadżerów i Nauki, znajdziecie Państwo na stronie www.csr-conference.pl

Konferencja jest jednym z elementów projektu "Zatrudnienie Fair Play" (F0290d3) realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.UE Społecznie odpowiedzialne funkcjonowanie przedsiębiorstw

Trwa XI edycja programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"
W czasach dynamicznie rozwijającej się gospodarki rynkowej oraz stale zwiększającej się konkurencji zmieniają się oczekiwania co do roli, jaką firmy powinny odgrywać w społeczeństwie. Jeszcze do niedawna sądzono, że jedynym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiąganie zysku oraz podnoszenie wartości firmy a więc te działania, które związane są z realizacją podstawowych celów biznesowych przedsiębiorstwa. Jednak coraz więcej firm obok dążenia do sukcesu ekonomicznego, dostrzega również konieczność uczciwego i rzetelnego traktowania pracowników, kontrahentów i klientów, a także potrzebę włączania się we wszelkiego rodzaju działania charytatywne, wspieranie fundacji, stowarzyszeń wyższej użyteczności, szkół, szpitali, czy wyjątkowej troski o środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa te zdają sobie sprawę z tego, że osiągnięcie korzyści ekonomicznych oraz przewagi konkurencyjnej jest łatwiejsze, jeśli zdobędzie się zaufanie i szacunek zarówno pracowników jak i otoczenia zewnętrznego. Taka działalność firm bez wątpienia zasługuje na uznanie i wyróżnienie, a przede wszystkim na szeroką promocję. Skoro więc Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to działanie dobrowolne, którego nie można w żaden sposób nakazać, należy więc zachęcać do takich zachowań, przy jednoczesnym uświadamianiu przedsiębiorcom korzyści, jakie te działania mogą przynieść. Zadanie to spełnia Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play", w którym już po raz jedenasty weryfikowane są przedsiębiorstwa, które włączają do strategii swojej firmy zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Idea i założenia programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" to realizowane na skalę ogólnopolską, wiarygodne przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Celem programu jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Coraz więcej przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych!

Do ubiegłorocznej, X edycji programu zgłosiło się 776 firm z całej Polski, spośród których 720 przeszło dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskało tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2007.

W ciągu dziesięciu dotychczas przeprowadzonych edycji przyznanych zostało 4736 certyfikatów "Przedsiębiorstwo Fair Play". Miejsce w elitarnej grupie "Przedsiębiorstw Fair Play" daje możliwość nawiązania nowych korzystnych kontaktów handlowych, a także zwiększa zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów. "Przedsiębiorstwa Fair Play" udowadniają, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki.

"Przedsiębiorstwa Fair Play" to firmy, które:
 • postępują rzetelnie wobec klientów;
 • ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań;
 • terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa;
 • uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji;
 • stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu;
 • aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych;
 • wspierają wszelkiego rodzaju inicjatywy edukacyjne, kulturalne oraz sportowe;
 • ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego;
 • potrafią usatysfakcjonować wymagających odbiorców.
Zasady weryfikacji firm:

Weryfikacja firm biorących udział w programie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są informacje zawarte w ankietach, w których przedsiębiorcy szczegółowo prezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. relacji z klientami, kontrahentami, pracownikami i społecznością lokalną. Firmy są również proszone o przedstawienie stosownej dokumentacji dowodzącej m.in. terminowości wywiązywania się z podjętych zobowiązań. W II etapie odpowiednio przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzają audyty certyfikacyjne w firmach. Weryfikacja firm prowadzona jest również w oparciu o współpracę z: urzędami wojewódzkimi, marszałkowskimi, urzędami pracy, bankami, organizacjami przedsiębiorców, US, ZUS oraz inspekcją pracy. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie ankietowe klientów i kontrahentów firm. Suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Organizatorzy programu

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" organizowany jest przez "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Zachęcamy do zapoznania się z listą tegorocznych uczestników programu


UE Liderzy samorządności - "Gminy Fair Play"

"Gminy Fair Play" kreują dobre wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorcami godne naśladowania przez wszystkie jednostki administracyjne w Polsce. Są to także gminy godne zaufania, otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo - inwestycyjne, zapewniające przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonalną obsługę inwestycyjną.

HISTORIA KONKURSU
I edycja odbyła się w 2002 roku i miała charakter pilotażowy. Zgromadziła 44 gminy, spośród których 34 spełniły wymogi konkursu i tym samym otrzymały równorzędne certyfikaty "Gmina Fair Play". W kolejnym roku na liście wyróżnionych znalazły się 44 gminy z 62 zgłoszonych. Trzecia edycja zaktywizowała środowisko samorządowców w związku z czym o tytuł "Gminy Fair Play" postanowiło ubiegać się aż 91 gmin z czego 79 przyznano nagrody.

Rok 2005 to 139 uczestników oraz 123 gminy, które przeszły pozytywnie weryfikację i uzyskały tytuł i certyfikat "Gmina Fair Play".

Do udziału w ubiegłorocznej, VI edycji konkursu zgłosiło się 161 samorządów z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 153 gminy, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną, uzyskując tym samym tytuł i certyfikat "Gmina Fair Play 2007" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

IDEA KONKURSU
Głównym celem konkursu jest identyfikacja, nagrodzenie i promocja gmin przyjaznych inwestorom. Wyróżniane są gminy najlepiej przygotowane do obsługi inwestycji. Poprzez promocję "Gmin Fair Play" kreowane są najlepsze wzorce wysokich standardów jakości obsługi inwestycji, standardów etycznych oraz skutecznej promocji inwestycji przez gminy.

Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:
 • gmin wiejskich
 • miasteczek i małych miast
 • średnich miast
 • dużych miast
 • gmin turystycznych
DWA ETAPY KONKURSU
W pierwszym etapie zainteresowane gminy składają na piśmie deklarację przystąpienia do konkursu oraz wypełniają ankietę konkursową (dostępną w biurze konkursu oraz na stronie internetowej www.fairplay.pl). W ankiecie oprócz informacji o charakterze ekonomicznym, liczbie zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy, dochodów i wydatków gminy, muszą znaleźć się odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. oferty inwestycyjnej, promocji gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez gminę, zakresu i jakości inwestycji własnych, infrastruktury biznesu w gminie, dostępu do infrastruktury technicznej, organizacji obsługi inwestorów, otwartości miejscowej społeczności wobec inwestorów zewnętrznych, pro-ekologicznego charakteru inwestycji w gminie oraz dostosowywania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dotychczasowych osiągnięć w przyciąganiu inwestycji, walorów gospodarczych gminy i warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

W trakcie drugiego etapu przeprowadzany jest audyt certyfikacyjny połączony z badaniem losowo wybranych inwestorów działających na terenie gminy. Audytorzy konkursu podczas wizytacji we wszystkich gminach zakwalifikowanych do drugiego etapu sprawdzają wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych oraz mogą prosić o uszczegółowienie danych, udostępnienie dodatkowych informacji, przedłożenie odpowiednich dokumentów. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z przedstawicielami danej gminy, organizowane jest również spotkanie z osobami nie będącymi pracownikami gminy - przedstawicielami dostawców mediów (prądu, gazu, wody, telefonu itd.), przedsiębiorcami inwestującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy itp.

KORZYŚCI DLA GMIN WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:
 • Możliwość nawiązania kontaktów z rzetelnymi przedsiębiorcami.
 • Pozyskanie nowych inwestorów.
 • Obiektywna weryfikacja gmin pod kątem spełnienia przez nie wymagań certyfikacyjnych.
 • Uzyskanie niezależnej oceny inwestorów dzięki badaniom ankietowym inwestorów, przeprowadzanym przez biuro konkursu w II etapie programu we wszystkich gminach biorących w nim udział - na podstawie ich ocen gmina uzyskuje raport benchmarkingowy - unikalne narzędzie służące poprawie jakości obsługi inwestorów i usprawnieniu organizacji pracy urzędu.
 • Poznanie pozycji marketingowej swojej gminy na tle innych gmin uczestniczących w konkursie oraz możliwość wprowadzenia zmian w procedurach i organizacji obsługi inwestorów na podstawie tzw. analizy benchmarkingowej.
 • Uzyskanie argumentów ostatniego rzędu w negocjacjach z inwestorami
 • Budowa wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów.
 • Rekomendacja od biznesu - uwiarygodnienie gminy.
 • Poznanie niezależnej oceny zewnętrznej, innej niż ocena lokalna.
 • Deklaracja stosowania standardów etycznych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców.
 • Promocja i możliwość zaprezentowania własnych dokonań oraz planów gminy na forum publicznym
 • Konkurs i jego uczestnicy/laureaci są także promowani:
  • wśród przedsiębiorców uczestniczących w programie "Przedsiębiorstwo Fair Play" oraz zapraszanych do tego programu (co roku w bezpośrednich spotkaniach zapraszamy ok. 18.000 przedsiębiorców z całego kraju do udziału w "PFP");
  • wśród przedsiębiorców z kraju i zagranicy odwiedzających Krajową Izbę Gospodarczą (m.in. w ramach misji handlowych) oraz w trakcie zagranicznych misji handlowych organizowanych przez KIG;
  • w ambasadach zagranicznych w Polsce oraz wydziałach handlowych przy ambasadach RP w Europie, USA, Australii, Azji;
  • w Katalogu Ofert Inwestycyjnych, w którym gminy mogą zaprezentować mocne strony gminy i oferty inwestycyjne z możliwością ich aktualizacji;
  • za pośrednictwem strony internetowej konkursu www.fairplay.pl;
  • podczas uroczystej gali finałowej programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", ostatnia odbyła się 7.12.2007 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i zgromadziła ponad 1.600 gości z całego kraju, głównie przedsiębiorców, ale także laureatów konkursu "Gmina Fair Play", którzy przyjęli zaproszenie.
  • za pośrednictwem biuletynu PFP, który jest m.in. dystrybuowany wśród wszystkich gości gali "Gmina Fair Play", a także wśród wszystkich gości gali "Przedsiębiorstwo Fair Play" (ten ostatni zawiera relację z gali "Gmina Fair Play" wraz z listą laureatów danej edycji).
 • Mobilizacja do przeprowadzenia samooceny gminy w wielu dziedzinach w trakcie przygotowywania ankiety oraz audytu w gminie.
 • Możliwość wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów.
 • Nagrody: tytuł, godło promocyjne i certyfikat "Gmina Fair Play"; statuetka Laureata Konkursu dla najlepszych gmin w poszczególnych kategoriach; wyróżnienia honorowe dla wyróżniających się gmin w poszczególnych kategoriach.
 • Możliwość uczestniczenia w różnego typu spotkaniach, szkoleniach oraz uroczystościach (np. w gali finałowej programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"
Nową korzyścią oferowaną tegorocznym laureatom konkursu będzie przekazanie metodologii, jak efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi w urzędzie - przygotowany zostanie dla laureatów zestaw procedur usprawniających proces zarządzania pracownikami obejmujących całokształt zagadnień związanych z zatrudnieniem pn. "Zatrudnienie Fair Play" - będą to wskazówki, jakie działania podejmować, by stworzyć efektywne zespoły pracowników realizujących swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi strategiami rozwoju gminy.

ORGANIZATORZY KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz przy bliskiej współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.

lista uczestników bieżącej edycji konkursu

ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.