polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Newsletter lipiec-sierpień 2008


Newsletter lipiec-sierpień 2008

Uczciwa konkurencja się opłaca...

Unia EuropejskaJakość i atrakcyjne ceny produktów czy usług oraz inwestycje w rozwój, są bardzo istotnymi elementami funkcjonowania organizacji, prowadzącymi do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dlatego właśnie zjawisko konkurencji jest tak ważnym mechanizmem rynkowym, mającym kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Jednak by konkurencja przynosiła długofalowe korzyści zarówno przedsiębiorcom jak i konsumentom, musi być uczciwa i rzetelna. Niestety dość często naturalne dążenie organizacji do posiadania czegoś czego nie mają inni lub wykonywania czegoś lepiej od innych, jest zaburzone przez nieuczciwe praktyki osób nią zarządzających. Praktyki te, określane mianem korupcji niestety najczęściej występują na styku biznesu z władzą, niosąc za sobą ogromne koszty społeczne. Korupcja jest zjawiskiem, którego bez wątpienia nie da się wyeliminować. W związku z tym nieodzowne stają się działania mające na celu podniesienie świadomości (nie tylko wśród przedsiębiorców ale i całego społeczeństwa), czym w rzeczywistości jest korupcja, jak można jej zapobiegać oraz jakie straty za sobą niesie. W tzw. działania prewencyjne doskonale wpisuje się projekt realizowany przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, pn.: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", współfinansowany przez UE. Ma on na celu zidentyfikowanie sytuacji korupcyjnych, określenie kosztów korupcji dla firm oraz opisanie i upowszechnienie najlepszych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa w celu przeciwdziałania korupcji. W ramach projektu przeprowadzone zostało badanie zjawisk korupcyjnych w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Wyniki tego badania wraz z prezentacją najlepszych praktyk antykorupcyjnych zostaną opublikowane w formie raportu.

Projekt: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", jest współfinansowany przez UE (nr umowy 9893/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/01).

Warsztaty konsultacyjne dla przedsiębiorców, przedstawicieli związków zrzeszających przedsiębiorców oraz izb gospodarczych

Unia EuropejskaW ramach realizacji projektu pn.: Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym organizuje bezpłatne warsztaty pn.: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji", w trakcie których zaprezentowane zostaną wyniki badań, przeprowadzonych w marcu i kwietniu br. przez zespół Instytutu. Badania obejmowały m.in. ustalenie zagrożeń korupcyjnych, kosztów korupcji i stosowanych mechanizmów zabezpieczeń przed zagrożeniami korupcyjnymi. Spotkanie będzie również okazją do przedyskutowania kompletności i zasadności identyfikowanych zagrożeń korupcyjnych, przedstawienia strategii antykorupcyjnych, stosowanych przez firmy oraz wypracowania działań, które mogą stosowane strategie uzupełnić

Warsztaty odbędą się 27 sierpnia 2008 w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, przy ulicy Trębackiej 4, sala 31. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:00.

Warsztaty to część projektu ukierunkowanego na pomoc przedsiębiorcom, którzy spotykają się z zagrożeniami korupcyjnymi. Wyniki projektu, zwłaszcza badanie zjawisk korupcyjnych, będą stanowiły przydatne narzędzie dla izb gospodarczych i innych organizacji reprezentujących biznes w programowaniu działań obniżających koszty funkcjonowania firm, usprawnianiu procesu zarządzania i podnoszeniu efektywności działalności gospodarczej. Wyniki badań pokazują bowiem, że klucz do mechanizmów przeciwdziałających korupcji tkwi we właściwym zarządzaniu przedsiębiorstwami. Promowanie właściwych metod zarządzania i najlepszych praktyk w zakresie ograniczania korupcji pozwoli na zbudowanie silnej pozycji izby w regionie, jak również przyczyni się do obniżenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej i do budowy dobrego klimatu dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Warsztaty są jednym z elementów projektu: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", współfinansowanego przez UE (nr umowy 9893/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/01).

Warsztaty konsultacyjne dla przedstawicieli władz samorządowych oraz partnerów społecznych

Unia EuropejskaW ramach realizacji projektu pn.: Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym organizuje w dniu 28 sierpnia 2008 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, przy ulicy Trębackiej 4, w sali 31 o godz. 11:00, bezpłatne warsztaty pn.: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji", do udziału w których zaproszeni zostaną przedstawiciele samorządu oraz ich partnerzy społeczni. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną wyniki badań, przeprowadzonych w marcu i kwietniu br. przez zespół Instytutu. Badania obejmowały m.in. ustalenie zagrożeń korupcyjnych, kosztów korupcji i stosowanych mechanizmów zabezpieczeń przed zagrożeniami korupcyjnymi. Spotkanie będzie okazją do przedyskutowania kompletności i zasadności identyfikowanych zagrożeń korupcyjnych, przedstawienia strategii antykorupcyjnych stosowanych przez firmy oraz wypracowania działań, które mogą ograniczyć korupcję, zwłaszcza na szczeblu lokalnym.

Warsztaty to część projektu ukierunkowanego nie tylko na pomoc przedsiębiorcom ale również organizacjom pozarządowym i samorządom, które stykają się z zagrożeniami korupcyjnymi i które aktywnie chcą te zagrożenia ograniczyć. Wyniki projektu, zwłaszcza badanie zjawisk korupcyjnych, będą stanowiły przydatne narzędzie dla uczestników w programowaniu działań obniżających zagrożenie sytuacjami korupcyjnymi, usprawnianiu procesu zarządzania ryzykiem korupcji i podnoszeniu efektywności działalności władz publicznych. Promowanie właściwych metod zarządzania i najlepszych praktyk w zakresie ograniczania korupcji pozwoli na zbudowanie pozycji władz samorządowych i organizacji pozarządowych jako instytucji aktywnie zwalczających to zjawisko i działających wspólnie z przedsiębiorcami przy ograniczaniu kosztów przekupstwa

Warsztaty są jednym z elementów projektu: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", współfinansowanego przez UE (nr umowy 9893/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/01).

Rola samorządów w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Unia EuropejskaSpołeczeństwo informacyjne to pojęcie, które dotyczy większości aspektów naszego życia a jego rozwój stanowi jeden z podstawowych priorytetów polityki europejskiej. Działania UE na rzecz społeczeństwa informacyjnego obejmują przede wszystkim inicjatywy wspierające jego rozwój, a więc zwiększanie dostępu do Internetu, inspirowanie i wspieranie badań nad rozwojem i stosowaniem nowych technologii informacyjnych czy wspomaganie postępu technologicznego. Dlatego też obecność w UE wiąże się dla państw członkowskich, w tym również dla Polski, z koniecznością tworzenia warunków sprzyjających budowie społeczeństwa informacyjnego a więc przede wszystkim uporządkowania kwestii informatyzacji kraju. Coraz częściej bowiem podstawę do komunikowania oraz sprawnego przepływu informacji, stanowią narzędzia elektroniczne. Brak tych narzędzi lub ich niewłaściwe dopasowanie powoduje problemy ze sprawnym i skutecznym komunikowaniem się. Szczególnego rodzaju wyzwanie stoi przed polskimi samorządami, które dzięki przedsięwzięciom upowszechniającym informatyzację swoich regionów, mogą zapewnić sobie wzrost gminnej koniunktury, podnieść poziom atrakcyjności społeczno - kulturalnej, czy dostarczyć wymiernych korzyści mieszkańcom. Poprawa jakości komunikowania się za pomocą narzędzi elektronicznych jest szczególnie istotna z punktu widzenia organizacji pozarządowych, których naturalnym dążeniem jest nie tylko sprawne komunikowanie się z władzami lokalnymi ale także możliwość monitorowania prowadzonej przez te władze polityki.

Wychodząc naprzeciw powyższym problemom zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym realizuje projekt pn.: "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego". Ma on na celu zgromadzenie, ocenę i upowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie, obejmujących w szczególności wykorzystanie Internetu i innych narzędzi elektronicznych. W ramach projektu badane i identyfikowane są m.in. najlepsze praktyki w zakresie możliwości wykorzystania nowych technik i kanałów informowania partnerów społecznych o działaniach gminnych oraz monitorowania przez nich lokalnej legislacji.

Projekt "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego" jest współfinansowany przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198).

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie www.e-rzecznictwo.iped.pl

Współpraca samorządów z partnerami społecznymi - kluczem do sukcesu ekonomicznego

Unia EuropejskaW ramach realizacji projektu pn.: "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego", Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zorganizował w lipcu br. dwa bezpłatne, dwudniowe warsztaty pn.: "Wykorzystanie Internetu do skutecznej komunikacji władz samorządowych ze społecznością gminną. Elektroniczna komunikacja, konsultacje społeczne, elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych i monitoring."

Warsztaty, do udziału w których zaproszeni zostali zarówno pracownicy gmin odpowiedzialni za funkcjonowanie stron internetowych jak i partnerzy gmin, współpracujący z nimi przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych, były dla uczestników doskonałą okazją do nabycia czy też poszerzenia umiejętności w zakresie:

  • dokonywania wyboru narzędzi komunikacji elektronicznej wykorzystywanych w procesach rozwoju
  • projektowania nowoczesnych narzędzi w komunikacji z partnerami społecznymi
  • oceny i pokonywania trudności we wdrożeniu elektronicznych systemów komunikacji z partnerami społecznymi
  • planowania i wdrażania systemów elektronicznego rzecznictwa potrzeb społecznych (np. konsultacji elektronicznych)
  • monitoringu wykorzystania systemów elektronicznego komunikowania się i konsultacji społecznych

Warsztaty były jednym z elementów projektu "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego", współfinansowanego przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198).

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie www.e-rzecznictwo.iped.pl

Działa specjalna infolinia...

Unia EuropejskaW ramach projektu "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego", współfinansowanego przez UE, pod numerem telefonu:

22 630 96 99

działa specjalna infolinia dla zainteresowanych projektem oraz chcących zgłosić dobrą praktykę w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi informowania i rzecznictwa lokalnego.

Projekt "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego" jest współfinansowany przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198).

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie www.e-rzecznictwo.iped.pl

"Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy"

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zakończył realizację projektu pn.: "Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy". Jego istotą było zainteresowanie przedsiębiorców poprawą kultury zatrudnienia i społeczną odpowiedzialnością biznesu na rynku pracy oraz pomoc pracownikom w zdobyciu umiejętności ułatwiających dopasowanie się do zmian strukturalnych. Projekt realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Zatrudnienie Fair Play EQUAL Unia Europejska EFS

To ludzie tworzą firmę!

Jednym z ważniejszych obszarów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu są relacje z pracownikami firmy. Cele i zadania przedsiębiorstwa są realizowane właśnie przez nich. To ludzie-pracownicy tworzą firmę oraz uczestniczą w jej życiu. Od tego w jaki sposób wykonują powierzone im obowiązki, zależy pozycja organizacji. Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że jednym z elementów decydujących o sukcesie firmy jest odpowiednio przygotowany, ukierunkowany i zadowolony zespół pracowników. W związku z tym, że taki stan o wiele łatwiej osiągnąć kiedy dysponuje się gotowymi rozwiązaniami, zespół Instytutu Badan nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, w ramach realizacji projektu "Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy", realizowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, opracował standard, który w sposób całościowy reguluje relacje na linii pracodawca-pracownik. Jest to zestaw zaleceń obejmujących 15 podstawowych procesów, wchodzących w skład ogólnej polityki zatrudnienia. Są to między innymi takie obszary jak: metody rekrutacji oraz adaptacji nowych pracowników, budowanie ścieżki rozwoju zawodowego, systemy ocen pracowników, sposoby motywowania, zasady wynagradzania czy rozwiązywania konfliktów w zespole. Założenia standardu opierają się na koncepcji włączania etyki biznesu i zasad społecznej odpowiedzialności do systemu zarządzania organizacją. Standard przeznaczony jest dla pracodawców, którzy poszukują nowych kierunków rozwoju dla swoich firm oraz dbają o dobro swoich pracowników. Standard może zostać wprowadzony we wszystkich organizacjach, w których zachodzą relacje pracodawca-pracownik, bez względu na ich wielkość czy branże.

Zatrudnienie Fair Play EQUAL Unia Europejska EFS

"Przedsiębiorstwo Fair Play" - etyka i uczciwość w biznesie

Przedsiębiorstwo Fair PlayDo tegorocznej, XI edycji programu zgłosiło się 785 firm z całej Polski.

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" to ogólnopolskie przedsięwzięcie skierowane do przedsiębiorstw, które w swojej działalności przestrzegają zasad etyki, a więc postępują rzetelnie wobec wszystkich grup interesariuszy, potrafią usatysfakcjonować odbiorców, właściwie ułożyć sobie współpracę z kontrahentami i nie mają zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań. Laureatami programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" mają też szansę zostać firmy, które terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa, uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji. Ponadto stwarzają swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu, są wrażliwe na potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej oraz aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych, a ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego.

Celem programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest więc promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania w relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

W ciągu dziesięciu dotychczas przeprowadzonych edycji przyznanych zostało 4736 certyfikatów "Przedsiębiorstwo Fair Play". Laureaci programu to wyjątkowe firmy z terenu całej Polski, rozwijające się oraz dbające o prestiż i korzystny wizerunek firmy. "Przedsiębiorstwa Fair Play" dotrzymują podjętych zobowiązań, a współpraca z nimi obciążona jest mniejszym niż przeciętne ryzykiem, ponieważ są firmami zweryfikowanymi przez organizatorów programu. Miejsce w elitarnej grupie "Przedsiębiorstw Fair Play" daje możliwość nawiązania nowych korzystnych kontaktów handlowych, a także zwiększa zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów. "Przedsiębiorstwa Fair Play" udowadniają, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki.

Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" stał się czytelny nie tylko dla polskich partnerów, lecz również dla kontrahentów zagranicznych. Jest jasnym przesłaniem, deklaracją stosowania najwyższych standardów etycznych i rzetelności w działalności gospodarczej.

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" organizowany jest przez "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Zachęcamy do zapoznania się z listą uczestników I etapu tegorocznej edycji programu

"Gminy Fair Play" - nowa jakość w polskich samorządach

Gmina Fair PlayTrwa VII edycja Konkursu i Programu Certyfikacyjnego "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, do której przystąpiło 159 gmin z całej Polski.

Konkurs "Gmina Fair Play" to inicjatywa skierowana do takich samorządów, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. To właśnie gminy, jako najmniejsze a jednocześnie podstawowe jednostki administracyjne w Polsce powinny w swych działaniach kierować się przede wszystkim zasadami etyki i stwarzać jak najlepsze warunki zarówno dla małych jak i dużych przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych.

Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Weryfikacja gmin biorących udział w konkursie przebiega dwuetapowo. W I etapie zweryfikowane zostały ankiety konkursowe, w których gminy dokonują samooceny swoich działań, prezentując swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy w celu weryfikacji danych zawartych w ankietach przeprowadzają audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na terenie gmin ubiegających się o certyfikat. Suma przyznanych przez audytorów i inwestorów ocen decyduje o przyznaniu gminie certyfikatu "Gmina Fair Play".

Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz przy bliskiej współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.

Zachęcamy do zapoznania się z listą uczestników I etapu tegorocznej edycji konkursu

Ruszył nowy program certyfikacyjny dla branży hotelarskiej

Hotel Fair PlayZjawisko konkurencyjności obecne jest w każdej branży i sferze życia gospodarczego. W takim świecie etyka i rzetelność czy stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w kontaktach zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, stają się nie tylko pożądanym ale i wymaganym elementem funkcjonowania na rynku.

Dlatego celem programu "Hotel Fair Play" jest promowanie etyki w działalności hotelarskiej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorstw branży hotelarskiej z gośćmi, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową. Istotne jest także wzmocnienie korzystnego wizerunku hoteli w Polsce, poprzez promowanie w środkach masowego przekazu tych, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą. Program ten ma zachęcić wszystkich przedsiębiorców z branży hotelarskiej do świadczenia swoich usług na wysokim poziomie, działań zgodnych z obowiązującym prawem i zasadami etyki.

Hotel, który spełnia wymagania programu "Hotel Fair Play" nawiązuje w swej działalności do uznanych w praktyce międzynarodowych norm Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w tym zakresie.

Ogólnopolski program "Hotel Fair Play" jest projektem realizowanym przez "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", a afiliowanym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Udział w programie "Hotel Fair Play" daje możliwość nawiązania nowych i korzystnych kontaktów handlowych, a także zwiększa zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów. Hotele, uzyskując certyfikat rzetelności wzmacniają swój wizerunek i prestiż. Program mobilizuje przedsiębiorców z branży hotelarskiej do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne. Program jest inicjatywą, stworzoną dla hoteli, które hołdując zasadom fair play nie wahają się poddać obiektywnej weryfikacji niezależnej instytucji.

Weryfikacja firm biorących udział w programie będzie przebiegała dwuetapowo. W I etapie zweryfikowane zostaną ankiety programowe, w których uczestnicy szczegółowo zaprezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. relacji z dostawcami, gośćmi (chodzi o sposób załatwiania reklamacji, skarg i wniosków, jeżeli takie mają miejsce) oraz relacji z pracownikami. Hotele zostaną również poproszone o przedstawienie stosownej dokumentacji dowodzącej m.in. terminowości wywiązywania się z podjętych zobowiązań. W II etapie odpowiednio przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzą audyty certyfikacyjne w hotelach. Dodatkowym elementem weryfikacji będzie badanie losowo wybranych klientów hotelu. Suma przyznanych przez audytorów oraz klientów ocen zadecyduje o rekomendowaniu hotelu do tytułu i certyfikatu "Hotel Fair Play".

Podjęcie ostatecznych decyzji o przyznaniu tytułu i certyfikatu oraz nagród głównych przypadnie Kapitule Programu. Decyzje podjęte zostaną w oparciu o wyniki weryfikacji oraz nominacje zgłoszone przez członków Komisji Ogólnopolskiej. Do udziału w składzie Kapituły zaproszeni zostaną przedstawiciele Parlamentu, administracji państwowej i agencji rządowych, przedsiębiorstw, organizacji związanych z hotelarstwem i turystyką, szkół wyższych, instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych.

ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.