polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Newsletter czerwiec 2012


Szanowni Państwo,

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" KIG w ramach swojej działalności: prowadzi badania; opracowuje raporty; opiniuje akty prawne; organizuje konferencje, warsztaty, seminaria i szkolenia ogólnopolskie i międzynarodowe a także realizuje projekty dofinansowane ze środków UE. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z tematyką projektów obecnie realizowanych przez nasz Instytut. Życzymy miłej lektury!

iped

1 czerwca br. Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" rozpoczęła realizację projektu pn. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim." Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Głównym celem projektu jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim. Przewidywane zakończenie projektu: 31.05.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizują:

Dobra praca w Wielkopolsce!

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" realizują projekt pn. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tempo i kierunek rozwoju województwa wielkopolskiego uwarunkowany jest specyficznymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi. Z jednej strony są to: pogłębiające się dysproporcje między aglomeracją poznańską a resztą województwa, niewykorzystane zasoby naturalne, niski poziom wykształcenia, wysoki poziom bezrobocia, niskie tempo wzrostu PKB, a z drugiej strony korzystne położenie w przestrzeni europejskiej, duży odsetek obszarów chronionych i dobra baza edukacyjna i akademicka. Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy stanowi największe wyzwanie dla regionu. Ważnym problemem dla regionalnego rynku pracy jest niski poziom aktywności zawodowej mieszkańców, niższy od standardów UE. Wielkopolska jest regionem, w którym najszybciej w Polsce przybywa bezrobotnych. W 2009 r. ich liczba wzrosła o ponad 25%, a w zestawieniu z 2008 r., liczba bezrobotnych wzrosła aż o 40%. Poprawa sytuacji w tym zakresie wymaga wzmocnienia kompetencji osób na rynku pracy oraz wsparcia kobiet w dostępie do miejsc pracy wysokiej jakości. Także redukcja emisji zanieczyszczeń, do której zobowiązała się Polska wobec UE oraz dotychczasowe sukcesy w ograniczeniu zanieczyszczenia wód i powietrza stwarzają konieczność szybkiego dostosowania się do niezbędnych zmian ułatwiających tworzenie zielonego rynku pracy na terenie woj. wielkopolskiego. Dlatego woj. wielkopolskie potrzebuje wsparcia w zakresie przeprowadzania zmian adaptacyjnych. Pracownicy potrzebują pracy dającej perspektywy rozwoju, odpowiedniego poziomu zarobków, a także takiej pracy, która odpowiada wyzwaniom przyszłości, w tym związanej z wprowadzaniem zasad zielonej gospodarki. Pracownicy nie akceptują nisko płatnej pracy, o czym świadczy skala migracji zarobkowej, nie akceptują również pracy o negatywnym oddziaływaniu na środowisko.

Sposób na dobre i ekologiczne miejsca pracy...

W Polsce pojawiają się już przykłady ekologizacji zakładów pracy, ale nie są one niestety efektem aktywnej, zintegrowanej polityki państwa. Są to raczej jednostkowe przykłady walki przedsiębiorców ze złą polityką lub jej brakiem. Jednak tylko wypracowanie wspólnej strategii samorządów terytorialnych, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, przy wsparciu instytucji badawczych może umożliwić tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki. Właśnie dlatego zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym podjął się realizacji projektu pn. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim." Projekt będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową (WIPH) i Fundacją "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym."

Główny cel projektu to wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie wielkopolskim - będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • zbudowanie partnerstw lokalnych, złożonych z przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, przedstawicieli urzędów pracy, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
 • wsparcie partnerstw w identyfikowaniu zasadniczych trendów rozwojowych i mechanizmów wpływających na tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości w woj. wielkopolskim,
 • wsparcie partnerstw w identyfikowaniu mechanizmów prowadzących do utraty miejsc pracy wysokiej jakości oraz wypracowywaniu propozycji mechanizmów, narzędzi rozwojowych i rozwiązań mających na celu lepsze wykorzystanie istniejących potencjałów w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy.

Opracowane strategie pozytywnie wpłyną na rynek pracy przyczyniając się w dłuższej perspektywie do stworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto projekt obejmie swoim wpływem pracowników przedsiębiorstw, którzy będą mogli korzystać z wiedzy wypracowanej w ramach projektu. Pracownicy organizacji przedsiębiorców i pracodawców będą mogli wdrażać mechanizmy wspierające tworzenie i odbudowę utraconych miejsc pracy wysokiej jakości. Ponadto projekt, poprzez promowanie nowych "zielonych" miejsc pracy, pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne woj. wielkopolskiego, co bezpośrednio przełoży się na komfort życia jego mieszkańców.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 • zorganizowanie partnerstw lokalnych, działających na rzecz wypracowania strategii tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy,
 • opracowanie przez partnerstwa wzorców miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. wielkopolskim,
 • identyfikacja dotychczasowych trendów tworzenia oraz utraty miejsc pracy w zielonym sektorze w woj. wielkopolskim,
 • dobór regionów porównawczych w UE - w celu wypracowania mechanizmów tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy,
 • przeprowadzenie analizy porównawczej regionów zagranicznych i Wielkopolski, która przedstawi podejmowane działania i zastosowane mechanizmy i porówna uzyskane rezultaty,
 • przeprowadzenie warsztatów z beneficjentami, przygotowującymi do wypracowywania strategii tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości,
 • opracowanie i publikacja strategii pt. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. wielkopolskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy w woj. wielkopolskim."

Więcej informacji na stronie: www.zielonawielkopolska.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie fokusowe z przedsiębiorcami z woj. łódzkiego

Jak podkreślają przedsiębiorcy, większość jednostek badawczych nawiązując kontakt z przedsiębiorcami zainteresowanych jest tylko i wyłącznie badaniami, a wskazane byłoby, gdyby już w czasie nawiązywania tych pierwszych kontaktów przedstawiały one możliwości zastosowań komercyjnych tychże badań. Ponadto, w ocenie przedsiębiorców, instytucje badawcze bardzo rzadko prowadzą rozpoznanie potrzeb firm i przygotowują tzw. oferty zindywidualizowane. Tymczasem przedsiębiorcy oczekują, że instytucja badawcza, proponując dany temat zapozna się z potrzebami firmy, a także zrobi wstępne rozpoznanie, na ile wyniki badań można wykorzystać do produktów i usług konkurencyjnych na rynku...

To tylko niektóre z wniosków ze spotkania fokusowego, które odbyło się 26 marca br. w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej w Łodzi. Wzięło w nim udział 12 przedsiębiorców reprezentujących różne branże, przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, oraz przedstawiciele Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej i Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. W trakcie spotkania omówionych zostało 6 grup tematycznych takich jak:

 • pierwszy kontakt w sprawie projektu B+R lub rezultatów B+R;
 • zakres tematyczny projektu czy oferty B+R;
 • język i sposób napisania oferty czy projektu B+R,
 • poziom nowości projektów i oferty B+R;
 • konkurencyjność przedsiębiorstwa i korzyści z B+R;
 • zarządzanie ofertami prac B+R lub ofertami zagospodarowania rezultatów B+R w przedsiębiorstwie.

Wyniki rozmów przeprowadzonych z przedsiębiorcami będą częścią raportu pt.: "Luki i bariery w procesie inicjowania, planowania i wdrażania projektów B+R w woj. łódzkim" oraz posłużą do opracowania Generatora Projektów Badawczo-Rozwojowych pn. "Łódzki Explorer B+R".

Spotkanie było jednym z elementów projektu: "ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy na stronę projektu: www.lodzkiekreuje.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Nauka i biznes w woj. łódzkim...

Problemem polskich jednostek B+R jest mała koncentracja na osiąganiu praktycznych rezultatów badań naukowych potrzebnych gospodarce i społeczeństwu. Trudnością w komercjalizacji wyników prac badawczych jest m.in. to, że na etapie ich planowania nie myśli się o ich późniejszej aplikacyjności. Stan oraz struktura nauki i technologii, a więc i potencjał B+R w Polsce w dużej mierze są efektem również bieżących zaniedbań rozwoju sektora B+R. Ocena dorobku jednostek naukowych wykazała, że dorobek ten obejmuje głównie publikacje oraz uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych.

Z badań Instytutu (IPED) przeprowadzonych w 2009 r. wynika, że 59% przedsiębiorstw nie współpracuje z ośrodkami naukowymi, a ponad 50% przedsiębiorców twierdzi, że nie spotkało się z propozycją współpracy ze strony uczelni wyższych. Podobnie sprawa wygląda w woj. łódzkim, w którym nieliczna grupa przedsiębiorstw współpracuje lub kontaktuje się z podmiotami sfery badawczo-rozwojowej. "Wedle analizy potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw dokonanej na potrzeby Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego w 2004 roku prawie 80% firm w Łódzkiem nie kontaktowało się ze sferą B+R. Jako przyczynę tak niskiej współpracy ze sferą B+R przedsiębiorcy wskazują - zbyt małą ich zdaniem liczbę jednostek B+R w województwie, brak informacji o ich funkcjonowaniu, a także wysokie koszty tego typu współpracy." (źródło: Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim, UM Łódź). Z tej samej analizy wynika, że przedsiębiorstwa rzadko współpracują z B+R również ze względu na wysokie ryzyko związane z finansowaniem działań badawczo-rozwojowych w pierwszych etapach. Niskie nakłady na działalność B+R w województwie wynikają m.in. z braku zasobów firm, które można przeznaczyć na tę działalność (środki na innowacje konsumowane są w formie środków trwałych i parku maszynowego), braku wiedzy o możliwościach współpracyi przekonania o bardzo wysokich kosztach, niekorzystnych uwarunkowań administracyjno-prawnych (np. regulacji podatkowych, które czynią te nakłady ryzykownymi). Ogółem pod względem wysokości nakładów na działalność B+R województwo łódzkie znajduje się powyżej średniej krajowej (na 6 pozycji), jednak pod względem udziału sektora przedsiębiorstw w strukturze nakładów jest jednym z najdalszych w rankingu - zaledwie 17% nakładów na badania i rozwój jest lokowane w sektorze przedsiębiorstw - w roku 2008 była to kwota ok. 62 mln zł. źródło: Bank Danych Regionalnych: Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg źródeł finansowania).

Dlatego właśnie Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" podjęły się realizacji projektu: "ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego"

Projekt: "ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego" ma na celu opracowanie i wdrożenie narzędzi elektronicznych, służących do inicjowania, planowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych, w sposób możliwie najbardziej przydatny dla gospodarki a także do formułowania oferty placówek badawczych dla biznesu. Zaproponowane w projekcie rozwiązanie przyczyni się do wzmocnienia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki w zakresie podniesienia aplikacyjności projektów B+R w gospodarce.

CELE PROJEKTU

Główny cel projektu - opracowanie i wdrożenie narzędzi elektronicznych, służących do inicjowania, planowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych, w sposób możliwie najbardziej przydatny dla gospodarki a także do formułowania oferty placówek badawczych dla biznesu, będzie realizowany za pomocą następujących celów szczegółowych:

 • nabycie przez kadrę naukową i przedsiębiorców w woj. łódzkim wiedzy w zakresie narzędzi do inicjowania, planowania i wdrażania projektów B+R oraz poznanie najlepszych polskich i zagranicznych praktyk w zakresie projektowania programów badawczych mogących mieć znaczenie dla gospodarki;
 • kreowanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie B+R poprzez promocję korzyści z wdrażania wyników badań do praktyki operacyjnej przedsiębiorstw oraz promocja idei współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki w woj. łódzkim - w mediach i środkach masowego przekazu;
 • opracowanie listy potrzeb w zakresie oprogramowania ułatwiającego inicjowanie, planowanie i wdrażanie projektów B+R;
 • opracowanie Generatora projektów B+R i przeszkolenie potencjalnych użytkowników Generatora w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzia;
 • przeprowadzenie coachingu/szkoleń praktycznych postępów uczestników w planowaniu B+R.

OPIS DZIAŁAŃ

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

 • diagnoza i analiza najczęściej stosowanych metod planowania projektów B+R i ustalenie jakich elementów brakuje, tak aby ich rezultaty były możliwie najbardziej przydatne dla gospodarki;
 • przygotowanie wytycznych w zakresie opracowania generatora - stworzenie listy potrzeb w zakresie oprogramowania ułatwiającego inicjowanie, planowanie i wdrażanie projektów B+R;
 • przygotowanie strategii opisującej szczegółowo możliwości adaptacji proponowanych rozwiązań w praktyce gospodarczej;
 • opracowanie generatora zawierającego algorytmy umożliwiające ocenę kosztów projektu, kosztów ochrony własności intelektualnej, ocenę potencjalnych zastosowań rezultatów prac B+R w gospodarce;
 • przeszkolenie potencjalnych użytkowników z grupy pilotażowej z województwa łódzkiego (naukowcy i przedsiębiorcy);
 • coaching postępów uczestników w planowaniu B+R oraz pilotażowa opieka nad procesem przygotowywania projektów przy wykorzystaniu opracowanego oprogramowania;
 • pomoc doradcza - będą z niej mogły również korzystać instytucje badawcze;
 • upowszechnianie i włączanie do polityki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kontakt dla mediów: Agata Rozalska, 22 630 96 99, e-mail: pr@fairplay.pl

ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.