polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Newsletter lipiec-sierpień 2009


Pracownicy 50+ cennym kapitałem firmy!

Mniej wydajny, mało elastyczny czy mający trudności z opanowywaniem nowych technologii - to tylko niektóre ze stereotypów krążących na temat pracowników powyżej 50 roku życia. Postrzeganie tej grupy w taki sposób, szczególnie przez pracodawców, skutkuje problemami nie tylko ze znalezieniem ale i utrzymaniem pracy przez te osoby. Niesie to za sobą wiele zagrożeń ekonomicznych i społecznych. Mamy już bowiem nie tylko najniższy spośród krajów Unii Europejskiej wskaźnik aktywności zawodowej osób 50+, ale i najniższy średni wiek przechodzenia na emeryturę. Polskie społeczeństwo starzeje się co może stworzyć w niedalekiej perspektywie sytuację, w której osoby pracujące będą mniejszością utrzymującą jednocześnie niepracującą większość. To z kolei będzie miało negatywny wpływ nie tylko na gospodarkę czy system ubezpieczeń społecznych ale i na całe społeczeństwo.

Konsekwentne przełamywanie stereotypów dotyczących osób powyżej 50 roku życia staje się w obecnej sytuacji bardzo istotne. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają pracodawcy, którzy powinni uświadomić sobie jakie są racjonalne argumenty przemawiające za zatrudnianiem osób 50+. Pracodawcy decydując bowiem o tym, czy chcą mieć w swojej organizacji osoby powyżej 50 roku życia nie powinni kierować się panującymi na temat tych osób stereotypami, ale muszą uświadomić sobie jak ważni dla funkcjonowania każdej firmy są pracownicy posiadający praktyczne umiejętności, zdolność szybkiego rozpoznania i oceny sprawy oraz zachowujący spokój w trudnych sytuacjach. Takimi cechami można właśnie scharakteryzować pracowników 50+, których wiedza i doświadczenie są szczególnie ważne i pomocne w rozwoju młodszych pracowników.

Przedsiębiorcy coraz częściej zastanawiają się co zrobić by starsi (bardziej doświadczeni) pracownicy efektywnie przekazywali wiedzę młodszym (wdrażającym się) pracownikom oraz jak tę wiedzę zatrzymać w firmie, gdy ci starsi i bardziej doświadczeni odejdą już z organizacji. Jednym ze sposobów jest wymiana wiedzy i doświadczeń między starszymi i młodszymi pracownikami, którą określa się mianem mentoringu. Mentoring jest bardzo korzystny zarówno dla całej organizacji jak i mentora oraz szkolonego pracownika. Po pierwsze jest metodą niemal bezkosztową, korzysta się bowiem z tzw. wewnętrznych zasobów firmy. Pozwala też szybciej i efektywniej szkolić i adaptować pracownika aniżeli za pomocą szkoleń zewnętrznych. Dodatkowo, dzięki procesom mentoringu zdecydowanie zwiększa się zaangażowanie i zadowolenie z pracy osób objętych tą metodą - zarówno szkolonych pracowników jak i mentorów, którzy zaczynają być postrzegani jako cenny kapitał ze względu na posiadaną wiedzę i doświadczenie.

W powyższe cele doskonale wpisuje się projekt pn. "SISC - Senior Intergenerational Social Capital" - Międzypokoleniowy Kapitał Społeczny, finansowany z UE. Realizują go cztery instytucje: z Niemiec (RKW Hessen GmbH), Włoch (E.RI.FO), Bułgarii (iCentres) i Polski (Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym). Partnerzy pracują nad modelem mentoringu za pomocą e-learningu, dzięki któremu starsi i młodsi pracownicy będą mogli skutecznie dzielić się wiedzą. Projekt SISC ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w dążeniu do zachowania w firmie wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanych pracowników zanim przejdą na emeryturę. Pracownicy 50+ będą przechodzić indywidualne szkolenie, aby zostać mentorami. Jako mentorzy będą przekazywać swoją wiedzę mniej doświadczonym pracownikom w swoim przedsiębiorstwie.

UE Projekt SISC jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong Learning. Zawartość niniejszego newslettera odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. life long

Partnerzy:

IPED RKW Hessen Erifo IUEHTBP

E-learning sposobem na skuteczne przekazywanie wiedzy

Przedsiębiorcy od dawna zastanawiają się nad najlepszym sposobem wdrażania oraz podnoszenia kwalifikacji nowo zatrudnionych pracowników. Jednocześnie w związku z trudną sytuacją na rynku pracodawcy poszukują sposobu jak najbardziej efektywnego a przy tym mało kosztownego. Odpowiedzią na to jest, z całą pewnością, wypracowanie metody skutecznego przekazywania wiedzy pomiędzy doświadczonymi i niedoświadczonymi pracownikami, tzw. mentoring. Jednak proces ten powinien przebiegać nie tylko w określony sposób ale i odbywać się za pomocą odpowiednich narzędzi aby zapewnić przedsiębiorcom uzyskanie optymalnych korzyści oraz aby ich oczekiwania zostały spełnione. Dlatego niezwykle ważne staje się przygotowanie starszych i doświadczonych pracowników do roli mentora. Okazuje się, że maksymalnie efektywnym i ekonomicznym sposobem jest tzw. e-learning.

Czym jest e-learning

E-learning jest techniką szkolenia przy użyciu wszelkich dostępnych mediów elektronicznych.

Jakie są zalety szkolenia za pomocą e-learningu

Pracodawcy korzystając z e-learningu:

  • redukują koszty wynikające ze szkoleń tradycyjnych;
  • oszczędzają czas - pracownicy nie muszą odrywać się od swoich codziennych obowiązków;
  • są w stanie w łatwy sposób monitorować postępy w nauce swoich pracowników;
  • mogą modyfikować program szkolenia wraz z rozwojem potrzeb firmy i wymaganiami stawianymi przez rynek.

Dlatego właśnie zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym realizując projekt pn. "SISC - Senior Intergenerational Social Capital" - Międzypokoleniowy Kapitał Społeczny, finansowany z UE, przygotowuje narzędzie e-learningowe dla potencjalnych mentorów z grupy 50+. Zaproponowane narzędzie będzie składać się z 8 modułów szkoleniowych, które w prostej i przejrzystej formie będą przekazywały przyszłym mentorom wiedzę z zakresu m.in. jak prowadzić mentoring, zasad podejmowania decyzji, motywacji, przywództwa itp. Użytkownicy będą mogli wybrać interesujący ich kurs i realizować go w swoim tempie uzyskując wsparcie doświadczonych trenerów. Program e-learningu będzie dostępny bezpłatnie w polskiej wersji językowej dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw.

UE Projekt SISC jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong Learning. Zawartość niniejszego newslettera odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. life long

Partnerzy:

IPED RKW Hessen Erifo IUEHTBP

Warsztaty dla naukowców

Przedsiębiorczy UniwersytetW ramach projektu pn.: "Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zorganizował cykl warsztatów dla pracowników naukowych pn.: "Przedsiębiorczy Uniwersytet. Modele biznesowe projektów B+R". Warsztaty, które odbyły się w Bydgoszczy, Łodzi, Sopocie oraz Poznaniu miały na celu zwiększenie przedsiębiorczości uczelni wyższych w zakresie pozyskiwania środków na badania oraz skuteczniejszego wykorzystywania możliwości współpracy pomiędzy nauką a biznesem, samorządem oraz władzami publicznymi. Część ćwiczeniowa warsztatów była okazją do podniesienia umiejętności w ubieganiu się o fundusze B+R w dziedzinie nauk społecznych czy humanistycznych.

Więcej informacji na www.przedsiebiorczy-uniwersytet.iped.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dobra praca na Mazowszu

Praca Wysokiej JakościNa Mazowszu pracuje ponad 2 mln osób. Jest to tym samym jeden z największych regionalnych rynków pracy. Rynek ten uznawany jest za najbardziej nowoczesny, gdyż tworzy go głównie branża usługowa. Mieszkańcy Mazowsza pod względem zamożności w niczym również nie ustępują swoim zachodnim sąsiadom. Niestety to głównie zasługa Warszawy, a całe województwo mazowieckie charakteryzuje się najwyższymi, w skali kraju, dysproporcjami w poziomie rozwoju gospodarczego czy różnicach w poziomie zamożności mieszkańców. Z jednej strony bowiem, w aglomeracji warszawskiej, mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem gospodarczym, najniższym bezrobociem, dobrymi zarobkami czy wysokim standardem życia mieszkańców. Z drugiej strony sytuacja na terenach południowo-wschodnich województwa jest bardzo trudna, co potwierdzają dane dotyczące wielkości PKB na 1 mieszkańca czy poziom dochodów gospodarstw domowych.

Ta skomplikowana sytuacja gospodarcza, a co za tym idzie i społeczna Mazowsza, jest poważnym problemem. Należy więc zastanowić się nad tym w jaki sposób można doprowadzić do zmniejszenia występujących w tym regionie dysproporcji. Bez wątpienia najskuteczniejszym sposobem jest wykorzystanie tego ogromnego potencjału jakim jest mazowiecki rynek pracy. Mazowsze potrzebuje jednak nie tylko nowych miejsc pracy, ale i "ulepszania" tych już istniejących. Samo tworzenie bowiem kolejnych miejsc pracy, bez względu na ich jakość, jest mało celowe. Mieszkańcy całego Mazowsza potrzebują przede wszystkim pracy dającej perspektywy rozwoju czy odpowiedni poziom zarobków. Do tego niezbędne staje się wypracowanie konkretnych mechanizmów, które będą pomocne przy tworzeniu nowych i dobrych miejsc pracy w województwie mazowieckim.

Dlatego właśnie Zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym podjął się realizacji projektu pn.: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten ma na celu zbudowanie takiego systemu, który pozwoli zidentyfikować dziedziny i przedsiębiorstwa posiadające duży potencjał tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Instytut w ramach projektu zaproponuje również działania mające służyć lepszemu wykorzystaniu tego potencjału. Projekt jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast i powiatów) oraz instytucji rynku pracy (Powiatowych Urzędów Pracy), oraz do regionalnych instytucji mających wpływ na kształt regionalnej polityki rynku pracy - Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Więcej informacji na www.premium-praca.iped.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jakie powinny być dobre miejsca pracy na Mazowszu?

Złożona i zróżnicowana sytuacja społeczna i gospodarcza Mazowsza jest wyzwaniem dla jego władz samorządowych oraz dla wszystkich instytucji, które mają wpływ na kształt regionalnej polityki rynku pracy.

Dlatego w ramach projektu "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania" Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zorganizował w maju spotkania, do udziału w których zaproszeni zostali przedstawiciele mazowieckich samorządów - miast, gmin i powiatów, Powiatowych Urzędów Pracy, a także Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W trakcie spotkania uczestnikom zaprezentowane zostały cechy tzw. dobrych miejsc pracy (np.: wysokość zarobków, dynamika branży, potencjał liczbowy miejsc pracy branży, udogodnienia socjalne, wymagane wykształcenie itp.). Ze względu na duże zróżnicowanie Mazowsza oraz w oparciu o preferencje uczestników spotkań wyodrębnione zostały cechy dobrych miejsc pracy oddzielnie dla Metropolii Warszawskiej oraz dla Powiatów Mazowsza.

Jak się okazało, zdaniem uczestników grupy roboczej, dobra praca w Metropolii Warszawskiej to praca u pracodawców o wysokim prestiżu, trwała, zapewniająca wysokie dochody, ale i wymagająca specjalistycznego wykształcenia. Praca w Metropolii Warszawskiej to często praca bardzo odpowiedzialna, która musi być prowadzona w dobrych warunkach. Dlatego wśród cech dominujących pojawiają się również elementy takie jak komfort pracy czy praca etatowa.

Jeśli chodzi o Powiaty Mazowsza - za szczególnie istotne cechy pracy wysokiej jakości uznano trwałość i pewność pracy. Trzecim ważnym elementem jest odpowiedni poziom dochodów oraz innych korzyści nie związanych z osiąganiem dochodów, ale o wymiarze materialnym. Kolejna grupa ważnych czynników dla miejsc pracy wysokiej jakości Powiatów Mazowsza to ukierunkowanie branżowe na pracę w specjalistycznym przemyśle. Dla Powiatów Mazowsza znaczenie ma również wysoki prestiż pracodawców oraz możliwość podejmowania pracy naukowej i badawczo-rozwojowej poza Metropolią M. St. Warszawy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Śląskie - pozytywna energia i najlepsza praca!

Województwo śląskie to najbardziej uprzemysłowiony region w Polsce. Dominującą rolę odgrywają tutaj branże takie jak górnictwo czy hutnictwo. Jednak znaczenie przemysłu na Śląsku w związku z restrukturyzacją coraz bardziej maleje. Jednocześnie pojawia się problem z niewystarczającą liczbą nowych miejsc pracy i to nie tylko dla zwalnianych w przemyśle ale również dla osób rozpoczynających dopiero swą karierę zawodową. Ci ostatni bowiem ze względu na niewystarczająco dobrą ofertę śląskiego rynku pracy coraz częściej zmuszani są do migracji zarobkowej. Brakuje bowiem nie tylko nowych miejsc pracy ale często praca nie spełnia ich oczekiwań. Dlatego szczególnie ważnym elementem dla rozwoju gospodarczego śląska jest tworzenie nowych miejsc pracy bądź "udoskonalanie" tych już istniejących. Pracownicy potrzebują pracy umożliwiającej rozwój oraz zapewniającej odpowiedni poziom zarobków.

Właśnie dlatego zespół Instytutu Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach podjął się realizacji projektu pn. "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. śląskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której będzie można z powodzeniem nie tylko identyfikować te dziedziny i przedsiębiorstwa, które posiadają duży potencjał tworzenia dobrych miejsc pracy, ale i takie miejsca pracy tworzyć.

Projekt jest skierowany do wszystkich śląskich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast i powiatów) oraz instytucji rynku pracy (Powiatowych Urzędów Pracy), które dzięki uzyskanym informacjom będą mogły wdrażać mechanizmy wspierające tworzenie i odbudowę utraconych dobrych miejsc pracy. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy - instytucji mających wpływ na kształt regionalnej polityki rynku pracy.

Więcej informacji na www.praca-slask.pl

Partnerzy:

IPED Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.