polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Newsletter maj-czerwiec 2007
Współpraca partnerów społecznych i władz samorządowych sposobem na lepsze prawo lokalne i regionalne

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym rozpoczął realizację projektu pt. "Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym". W ramach projektu wypracowane zostaną mechanizmy włączania partnerów społecznych a w szczególności organizacji reprezentujących przedsiębiorców, izb gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń wspierania przedsiębiorczości w proces tworzenia lokalnego i regionalnego prawa poprzez:
 • zwiększenie wiedzy izb gospodarczych i organizacji pozarządowych na temat możliwości uczestnictwa w lokalnej i regionalnej polityce gospodarczej poprzez opracowanie Przewodnika i narzędzi wdrożeniowych systemu monitorowania procesu tworzenia prawa lokalnego z punktu widzenia potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw
 • zwiększenie przejrzystości decyzji władz samorządowych poprzez wprowadzenie instrumentów monitorowania ich decyzji przez partnerów społecznych
 • promowanie idei konsultacji społecznych w procesie tworzenia prawa lokalnego, a także poprawa jakości i efektywności konsultacji prowadzonych przez władze samorządowe, poprzez opracowanie Podręcznika najlepszych praktyk i zasad w zakresie konsultacji polityki władz samorządowych z partnerami społecznymi oraz poprzez promocję tych praktyk
 • upowszechnienie systemu monitorowania decyzji władz samorządowych
W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną konsultacje z przedstawicielami władz samorządowych i partnerów społecznych, warsztaty dla władz samorządowych w zakresie wdrażania zasad konsultacji społecznych na szczeblu samorządowym i dobrej praktyki konsultacji społecznych, a także przeprowadzone zostaną pilotażowe wdrożenia systemu monitoringu i zasad konsultacji społecznych w trzech samorządach i trzech organizacjach przedsiębiorców.
Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach programu "Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu" - komponent 2, numer referencyjny PL 2004/016- 829.01.02.02 w ramach Programu środki Przejściowe 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarzšdowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu". Nr umowy 8174/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01.02.02/RM/Bariery w rozwoju polskich przedsiębiorstw

Niezrozumiałe, niejednoznaczne i często też wykluczające się nawzajem przepisy prawne utrudniają normalne funkcjonowanie wielu firm i stanowią barierę w ich rozwoju. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w II poł. 2006 roku, dotyczących wpływu legislacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy stanowią grupę najsilniej odczuwającą efekty złej legislacji w Polsce. Wielu przedsiębiorców skarży się na zbyt częste zmiany uregulowań, a w efekcie ciągłą niestabilność ich praw i obowiązków. Zła jakość stanowionego prawa przekłada się ponadto, zdaniem przedsiębiorców, na przewlekłość postępowań sądowych oraz ich wysoką nieskuteczność. W wyniku złej legislacji, prawa przedsiębiorców są notorycznie naruszane poprzez m.in. przedłużające się procedury uzyskiwania decyzji i opinii, błędne decyzje administracyjne, a także liczne kontrole.

Przepisami budzącymi wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców są przepisy i uregulowania podatkowe. Przedsiębiorcy wskazują na ich niejasność oraz zawiłość, co w sposób szczególny utrudnia im prowadzenie działalności gospodarczej. Za najbardziej szkodliwe uchodzą przepisy dotyczące podatków VAT, CIT oraz PIT. Podobna sytuacja ma miejsce w obszarze prawa pracy, gdzie wiele wątpliwości nastręczają złe uregulowania dotyczące urlopów i rozwiązywania umów o pracę, brak elastyczności w zakresie form zatrudnienia oraz wysokie koszty zatrudnienia. Przedsiębiorcy borykają się również z uregulowaniami dotyczącymi zamówień publicznych, w tym zakresie najwięcej zastrzeżeń budzi duża niestabilność tych przepisów, ogromne pole do naruszania i łamania uregulowań oraz wysokie koszty odwołań do Urzędu Zamówień Publicznych. Jako te, które budzą najwięcej kontrowersji przedsiębiorcy wymieniają ponadto: ustawę o ochronie środowiska, ustawę prawo energetyczne, ustawę o ochronie danych osobowych oraz prawo budowlane.

więcej informacji w raporcie - Praktyki rzetelnej legislacji gospodarczej pobierz raport


"Kodeks rzetelnych praktyk legislacyjnych" - antidotum na wadliwe ustawodawstwo w Polsce

W odpowiedzi na problemy wynikające z wadliwego ustawodawstwa zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wyszedł z propozycją dotycząca tworzenia nowego prawa z przestrzeganiem zasad zawartych w "Kodeksie rzetelnych praktyk legislacyjnych". Kodeks został stworzony w oparciu o najlepsze doświadczenia legislacyjne krajów europejskich, Ameryki i Australii z uwzględnieniem polskiej specyfiki procesu ustawodawczego.

Kodeks Rzetelnych Praktyk Legislacyjnych reguluje m.in. takie kwestie, jak:
 • przyjęcie określonego i trwałego systemu wartości, tak by był on podstawą i punktem odniesienia dla wszystkich uczestników procesu legislacyjnego, bez względu na przynależność partyjną. System takich podstawowych wartości obejmuje fundamentalne, moralne, etyczne i zawodowe przekonania, co do których zarówno politycy, jak i partnerzy społeczni powinni się porozumieć,
 • przeciwdziałanie inflacji prawa, której zapobiec może przyjęcie zasady, że przedstawienie programu legislacyjnego powinno być zawsze poprzedzone ustaleniem długookresowych celów strategii, które program ma realizować,
 • zapewnienie wysokiej jakości nowych przepisów poprzez określenie reguł, które powinny być przestrzegane w procesie legislacyjnym przez instytucje zaangażowane w ten proces,
 • proces efektywnego włączania w tworzenie prawa jego przyszłych użytkowników, co bezpośrednio przekłada się na jakość stanowionego prawa oraz jego przydatność,
 • zasady mające na celu udoskonalenie obowiązujących procedur parlamentarnych, co umożliwi parlamentarzystom rzetelne rozpatrywanie rzeczywiście potrzebnych aktów prawnych i zaowocuje wprowadzaniem prawa przynoszącego korzyści szerokim grupom społecznym bez szkody dla innych oraz zgodnego z już obowiązującym prawem,
 • sposoby zapewnienia wysokich standardów wdrażania nowych ustaw, poprzez m.in. upowszechnianie ich treści oraz utrzymywanie odpowiedniej komunikacji z osobami lub organizacjami objętymi oddziaływaniem ustawy, co pozwala na szybkie zidentyfikowanie pojawiających się problemów.
Kodeks rzetelnych praktyk legislacyjnych powstał przy wsparciu Generalnego Dyrektoriatu Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa Komisji Unii Europejskie oraz Institute of Business Ethics z Londynu. Projekt konsultowany był także z parlamentarzystami i pracownikami departamentów legislacyjnych w ministerstwach, jak również z przedstawicielami Rządowego Centrum Legislacji i organizacji pozarządowych.

Kodeks Rzetelnych Praktyk Legislacyjnych pobierz


Konferencja - "Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami"

15 maja 2007 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Armii Krajowej 119/121) odbyła się I Krajowa Konferencja Menadżerów i Nauki w zakresie Etyki Biznesu i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Spotkanie zorganizowane zostało przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu Zatrudnienie Fair Play" realizowanego w ramach IW EQUAL. więcej informacji na www.csr-conference.pl


Konferencja końcowa - IW EQUAL

17 maja 2007 w Centrum Kongresowym Estoril (Portugalia) odbędzie się konferencja podsumowująca 2 lata pracy partnerstwa 2 ACCESS. Partnerstwo zostało utworzone w ramach projektów EQUAL, a tworzyli je przedstawiciele 4 krajów: Polski, Portugalii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Głównym zadaniem Partnerstwa było zidentyfikowanie istniejących na rynku pracy barier i dyskryminacji, a następnie zbudowanie efektywnych narzędzi i mechanizmów eliminujących te bariery. W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane wyniki prac oraz poszczególne mechanizmy wyrównujące szanse na rynku pracy. Z ramienia Polski partnerstwo reprezentowali przedstawiciele projektu "Zatrudnienie Fair Play".

Szczegółowe informacje o projekcie "Zatrudnienie Fair Play" www.praca.fairplay.pl


Ludzie najcenniejszym zasobem firmy

Coraz bardziej popularna wśród przedsiębiorców staje się tematyka poprawy kultury zatrudnienia i społeczna odpowiedzialność biznesu na rynku pracy. Jednym z najważniejszych obszarów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu są relacje wewnętrzne firmy - relacje z pracownikami.

Głównym celem projektu jest uzyskanie poprawy w zakresie kultury zatrudnienia pracowników poprzez określenie i wdrożenie standardów "Zatrudnienia Fair Play". Standardy "Zatrudnienie Fair Play" w sposób komplementarny regulują relacje na linii pracodawca-pracownik, a dotyczą przede wszystkim:
 • metod rekrutacji oraz adaptacji nowych pracowników
 • budowania ścieżki rozwoju zawodowego
 • systemu oceny pracownika
 • sposobów motywowania pracowników
 • zasad wynagradzania
 • rozwiązywania konfliktów
Firmy stosujące rzetelne i przejrzyste zasady zatrudniania oraz inwestujące w podnoszenie kwalifikacji osób już zatrudnionych, uzyskują lepsze rezultaty ekonomiczne niż przedsiębiorstwa oparte na prostej eksploatacji kapitału ludzkiego. Aktywna i twórcza postawa pracowników może być uzyskana poprzez stosowanie systemu oceniania ich pracy. Jednakże nieodłącznym elementem, który powinien następować po dokonaniu oceny jest system motywacyjny - rozróżniający pracowników. Z tym wiąże się również sposób oraz zasady wynagradzania pracowników.

Projekt "Zatrudnienie Fair Play" - Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy ma na celu wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorców i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wspieranie wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii, promocję i wdrażanie zasad uczciwego zatrudniania, ograniczanie dyskryminacji przy zatrudnianiu pracowników, stwarzanie godziwych relacji i warunków pracy oraz podniesienie świadomości pracodawców w zakresie szeroko pojętej etyki we wzajemnych relacjach pracodawca-pracownik.

"Zatrudnienie Fair Play" - Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy to projekt Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt ma na celu uwrażliwienie przedsiębiorców na fakt, iż to ludzie są najcenniejszym zasobem firmy oraz tego, że budowanie skutecznej strategii firmy nie jest możliwe bez zaangażowania w nią własnych pracowników.


"Przedsiębiorstwo Fair Play" - etyka i uczciwość w biznesie

We wszystkich działaniach przedsiębiorstwa niezbędne jest zachowanie podstawowych norm etycznych. "(...) uczciwość, według Mieczysława Bąka - Przewodniczącego Komisji Ogólnopolskiej Programu, jest warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia sukcesu ekonomicznego i utrzymania stabilności przedsiębiorstwa"."Przedsiębiorstwa Fair Play" dostrzegają znaczenie rzetelnego traktowania kontrahentów i pracowników, a także wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Laureaci Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" nie tylko biorą udział w różnego rodzaju działaniach charytatywnych, wspieraniu fundacji, stowarzyszeń wyższej użyteczności, szkół, szpitali, ale również wykazują wyjątkową troskę o środowisko naturalne.

Taka działalność firm zasługuje na uznanie i wyróżnienie, a przede wszystkim na szeroką promocję. Zadanie to spełnia Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play", który poprzez weryfikację i certyfikację nagradza firmy, które w codziennej działalności kierują się etyką i zasadami fair play.

Ogólnopolski Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" realizowany jest już po raz X. Celem programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Program organizowany jest przez "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Tylko w ubiegłorocznej, IX edycji programu wzięły udział 722 firmy z całej Polski, spośród których 653 przeszło dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskały tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2006.

lista uczestników tegorocznej edycji programu


Trwa VI edycja konkursu dla samorządów "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Konkurs ma na celu wyłonienie, nagrodzenie a następnie wsparcie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestowania.

"Gmina Fair Play" to inicjatywa skierowana do takich samorządów, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. To właśnie gminy, jako najmniejsze a jednocześnie podstawowe jednostki administracyjne w Polsce powinny w swych działaniach kierować się przede wszystkim zasadami etyki i stwarzać jak najlepsze warunki zarówno dla małych jak i dużych przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych. Dlatego podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Do udziału w pięciu dotychczasowych edycjach konkursu "Gmina Fair Play" zgłosiło się 321 gmin, z których 269 przeszło pozytywnie weryfikację i otrzymało tytuł i certyfikat. Konkurs zyskał już w opinii samorządowców miano prestiżowego przedsięwzięcia dającego im wymierne korzyści w postaci szerokiej promocji i zwiększonego zainteresowania inwestorów. Doświadczenia dotychczasowych laureatów pokazują, że inwestorzy chętniej wybierają gminy, które poddały się procedurze weryfikacyjnej sprawdzającej ich przyjazność i otwartość na nowe inwestycje

"Gminy Fair Play" kreują dobre wzorce współpracy samorządów z przedsiębiorcami godne naśladowania przez wszystkie jednostki administracyjne w Polsce. Są to także gminy godne zaufania, otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo - inwestycyjne, zapewniające przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonalną obsługę inwestycyjną.

W konkursie i programie certyfikacyjnym przewidziano pięć kategorii:
 • gminy wiejskie
 • miasteczka i małe miasta
 • średnie miasta
 • duże miasta
 • gminy turystyczne
Weryfikacja gmin biorących udział w konkursie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są ankiety konkursowe, w których gminy dokonują samooceny swoich działań, prezentując swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy w celu weryfikacji danych zawartych w ankietach przeprowadzają audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na terenie gmin ubiegających się o certyfikat. Suma przyznanych przez audytorów i inwestorów ocen decyduje o przyznaniu gminie certyfikatu "Gmina Fair Play".

Organizatorem konkursu, afiliowanego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Konkurs realizowany jest pod patronatem Marszałków oraz przy bliskiej współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.

lista uczestników bieżącej edycji konkursu


ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.