polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Newsletter grudzień 2008


Newsletter grudzień 2008

 

Unia EuropejskaPolscy przedsiębiorcy przeciw korupcji

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zakończył realizację projektu pn. "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", współfinansowanego przez UE (nr umowy 9893/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/01). Projekt ten miał na celu zidentyfikowanie sytuacji korupcyjnych, określenie kosztów korupcji dla firm oraz opisanie i upowszechnienie najlepszych praktyk stosowanych przez firmy w celu przeciwdziałania korupcji.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie www.iped.pl

 

Unia EuropejskaRaport "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw"

Zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w ramach projektu współfinansowanego przez UE (nr umowy 9893/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/01), opracował raport pn.: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw". Jest on doskonałym narzędziem i to zarówno dla przedsiębiorców i organizacji ich reprezentujących jak i dla administracji rządowej i samorządowej. W opracowaniu znaleźć można między innymi: opis zjawisk korupcyjnych, definicje oraz kwalifikacje prawne korupcji, dane dotyczące kosztów korupcji z jakimi mogą zetknąć się przedsiębiorcy, informacje odnoszące się do wpływu korupcji na pozycję konkurencyjną firmy (określone na podstawie przeprowadzonych badań), opis mechanizmów antykorupcyjnych stosowanych na poziomie przedsiębiorstw czy informacje o zagrożeniach korupcyjnych, zidentyfikowanych w przedsiębiorstwach w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone przez zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Pełną treść raportu znajdziecie Państwo na stronie www.iped.pl, w zakładce publikacje.

 

Unia EuropejskaNowoczesne środki komunikacji

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zakończył realizację projektu pn.: "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego", współfinansowanego przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198). Projekt miał na celu zgromadzenie, ocenę i upowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie, obejmujących w szczególności wykorzystanie Internetu i innych narzędzi elektronicznych. W ramach projektu zbadane i zidentyfikowane zostały m.in. najlepsze praktyki w zakresie możliwości wykorzystania nowych technik i kanałów informowania partnerów społecznych o działaniach gminnych oraz monitorowania przez nich lokalnej legislacji.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie www.e-rzecznictwo.iped.pl.

 

Unia EuropejskaPodręcznik "Elektroniczna komunikacja samorządowa. Innowacyjne narzędzia rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie"

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w ramach projektu "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego", współfinansowanego przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/2007-2005/017-488.01.01.01/ngo/198), opracował podręcznik: "Elektroniczna komunikacja samorządowa. Innowacyjne narzędzia rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie. Jest on doskonałym kompendium, które pomoże zainteresowanym samorządom oraz ich partnerom społecznym poznać skuteczne, innowacyjne mechanizmy konsultowania i informowania o zamierzeniach rozwojowych oraz monitorowania decyzji władz publicznych. Opracowanie to zawiera zarówno informacje o korzyściach z tzw. partycypacyjnego rządzenia (m.in. większa transparentność i jakość prawa lokalnego, szersza legitymacja demokratyczna władz - ułatwiająca wykonanie decyzji, czy w końcu wyższa jakość świadczonych usług i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej danej jednostki terytorialnej), jak i potrzebnych nakładach oraz narzędziach (w tym nowoczesne narzędzia informatyczne i komunikacyjne), jakie mogą być zastosowane dla zwiększenia efektywności rzecznictwa na poziomie lokalnym.

Podręcznik znajdziecie Państwo na stronie www.e-rzecznictwo.iped.pl lub na stronie www.iped.pl.

 

pfp

"Przedsiębiorstwo Fair Play" - etyka i rzetelność mogą iść w parze!

Dobiegła końca XI edycja Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" to przedsięwzięcie realizowane na skalę ogólnopolską w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Celem programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Do tegorocznej, XI edycji programu zgłosiło się 798 firm z całej Polski, spośród których 753 przeszły dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskały tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2008. W ciągu jedenastu dotychczas przeprowadzonych edycji przyznanych zostało 5488 certyfikatów "Przedsiębiorstwo Fair Play". Dotychczasowi laureaci programu to wyjątkowe firmy z terenu całej Polski, rozwijające się oraz dbające o prestiż i korzystny wizerunek firmy. "Przedsiębiorstwa Fair Play" dotrzymują podjętych zobowiązań, a współpraca z nimi obciążona jest mniejszym niż przeciętne ryzykiem, ponieważ są firmami zweryfikowanymi przez organizatorów programu. Miejsce w elitarnej grupie "Przedsiębiorstw Fair Play" daje możliwość nawiązania nowych korzystnych kontaktów handlowych, a także zwiększa zaufanie zarówno kontrahentów, jak i klientów. "Przedsiębiorstwa Fair Play" udowadniają, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki.

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest inicjatywą, stworzoną dla firm, które hołdując zasadom społecznej odpowiedzialności nie wahają się poddać obiektywnej weryfikacji niezależnej instytucji. Firmy, uzyskując certyfikat rzetelności wzmacniają swój wizerunek i prestiż. "Przedsiębiorstwa Fair Play" są szeroko promowane przez organizatorów w mediach oraz w trakcie spotkań i konferencji gospodarczych.

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" realizowany jest przez "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się z listą Laureatów XI edycji Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

 

gfp

"Gmina Fair Play" - nowa jakość w polskich samorządach

Zakończyła się VII edycja konkursu "Gmina Fair Play" do udziału w której zgłosiło się 159 samorządów z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 157 gmin, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat "Gmina Fair Play" 2008 - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

O tym, że gmina jest atrakcyjna dla inwestora świadczy wiele różnych czynników. Niewątpliwie istotnym elementem obok położenia geograficznego gminy jest zakres jej oferty inwestycyjnej wraz z dostępną infrastrukturą lokalną, kwalifikacje pracowników gminy w zakresie obsługi inwestorów oraz szybkość obsługi inwestora. Istotna jest również trafność i prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych oraz terminowość w zakresie dotrzymywania zobowiązań. Ważne jest również to, czy gmina może zaproponować inwestorowi korzystne rozwiązania w celu oszczędzenia jego kosztów i czasu.

Konkurs i Program Certyfikacyjny "Gmina Fair Play" to inicjatywa skierowana właśnie do takich samorządów, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie a następnie wsparcie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywnych w przyciąganiu nowych inwestorów.

Weryfikacja gmin biorących udział w konkursie przebiega dwuetapowo. W I etapie zweryfikowane zostały ankiety konkursowe, w których gminy dokonują samooceny swoich działań, prezentując swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy w celu weryfikacji danych zawartych w ankietach przeprowadzają audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na terenie gmin ubiegających się o certyfikat. Suma przyznanych przez audytorów i inwestorów ocen decyduje o przyznaniu gminie certyfikatu "Gmina Fair Play".

Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz Wojewodów.

Zapraszamy do zapoznania się z listą Laureatów VII edycji Konkursu "Gmina Fair Play"

 

hfp

Rzetelność i kultura biznesu w branży hotelarskiej

Zakończyła się I pilotażowa edycja programu "Hotel Fair Play"

Celem programu "Hotel Fair Play" jest promowanie etyki w działalności hotelarskiej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorstw branży hotelarskiej z gośćmi, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową. Istotne jest także wzmocnienie korzystnego wizerunku hoteli w Polsce, poprzez promowanie w środkach masowego przekazu tych, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą. Program ten ma zachęcić wszystkich przedsiębiorców z branży hotelarskiej do świadczenia swoich usług na wysokim poziomie, działań zgodnych z obowiązującym prawem i zasadami etyki.

Zgodnie z regulaminem I edycji programu Laureaci przeszli dwuetapową weryfikację i decyzją Kapituły Programu otrzymali tytuł i certyfikat "Hotel Fair Play" 2008. W I edycji programu tytuł i certyfikat "Hotel Fair Play" 2008 otrzymały: AQUA HOTEL S.A., Polkowice (woj. dolnośląskie), HOTEL JAROTA, Jarocin (woj. wielkopolskie), HOTEL "AKROPOL", Cieplice k/Torunia (woj. kujawsko-pomorskie).

Weryfikacja firm biorących udział w programie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są ankiety programowe, w których uczestnicy szczegółowo prezentują swoją działalność, odpowiadając na szereg pytań dotyczących m.in. relacji z dostawcami, gośćmi (sposób załatwiania reklamacji, skarg i wniosków, jeżeli takie mają miejsce) oraz relacji z pracownikami. Hotele proszone są również o przedstawienie stosownej dokumentacji dowodzącej m.in. terminowości wywiązywania się z podjętych zobowiązań. W II etapie odpowiednio przygotowani merytorycznie audytorzy przeprowadzają audyty certyfikacyjne w hotelach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych klientów hotelu. Suma przyznanych przez audytorów oraz klientów ocen zadecyduje o rekomendowaniu hotelu do tytułu i certyfikatu "Hotel Fair Play".

Podjęcie ostatecznych decyzji o przyznaniu tytułu i certyfikatu oraz nagród głównych przypada Kapitule Programu. Decyzje podejmowane są w oparciu o wyniki weryfikacji oraz nominacje zgłoszone przez członków Komisji Ogólnopolskiej. Do udziału w składzie Kapituły zapraszani są przedstawiciele Parlamentu, administracji państwowej i agencji rządowych, przedsiębiorstw, organizacji związanych z hotelarstwem i turystyką, szkół wyższych, instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Ogólnopolski program "Hotel Fair Play" jest projektem realizowanym przez "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", a afiliowanym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.hotel.fairplay.pl

ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.