polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Newsletter maj 2013


Newsletter sierpień 2013

NEWSLETTER PROJEKTU

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami firm z różnych krajów, w zakresie wdrażania programów zarządzania wiekiem, zatrudniania pracowników 50+ czy wykorzystywania narzędzi e-learningowych. Opisy dobrych praktyk zostały opracowane w ramach projektu "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim", którego głównym celem jest poprawa jakości działań w obszarze utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ poprzez opracowanie, przetestowanie, upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnego standardu "Zatrudnienie Fair Play" oraz innowacyjnych narzędzi służących zarządzaniu wiekiem i zastosowaniu mentoringu jako sposobu wydłużenia wieku aktywności zawodowej wśród pracowników 50+ w naszym regionie.


Scripps Health - czyli jak doceniać doświadczenie w służbie zdrowia...

Podstawowe informacje o firmie...

Scripps Health z siedzibą w San Diego jest systemem opieki zdrowotnej utworzonym w 1924 roku. Scripps zatrudnia ponad 13.000 osób, z czego aż 36% stanowią pracownicy w wieku 50+. Warto wspomnieć, że średni staż pracy osób 50+ u obecnego pracodawcy wynosi 14 lat.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników 50+...

Scripps umożliwia podnoszenie kwalifikacji nie tylko najmłodszym pracownikom, ale również tym mającym około 60 lat. Otrzymują oni dofinansowanie na studia (granty do 1.500 dolarów rocznie), które umożliwiają np. uzyskanie dyplomu magistra opieki zdrowotnej. Ponadto mają możliwość skorzystania z programu kredytów edukacyjnych lub Programu Stypendialnego Prezesa Spółki.

System mentoringu i coachingu...

Szacuje się, że do 2015 roku ponad 40% zatrudnionych w USA pielęgniarek będzie w wieku 50+. Ma to ogromne znaczenie dla całego systemu opieki zdrowotnej oraz dla samych pielęgniarek, które stają przed koniecznością podjęcia szeregu decyzji dotyczących drugiej połowy swojego życia. Dlatego Scripps postanowił wprowadzić program szkolenia mentorskiego pielęgniarek w Scripps Memorial Hospital La Jolla. Program Mentorski dla Pielęgniarek, zwalnia doświadczone pielęgniarki z bezpośredniej odpowiedzialności za opiekę nad pacjentami. Zamiast tego przyjmują one rolę mentora klinicznego, którego zadaniem jest wypełnienie luk w wiedzy wśród mniej doświadczonego personelu.

Relacje z emerytowanymi pracownikami...

Scripps zatrudnia osobę odpowiedzialną bezpośrednio za relacje z emerytowanymi pracownikami firmy. W ramach regularnych kontaktów emeryci zapraszani są na uroczyste wydarzenia, mają dostęp do organizowanych warsztatów i informacji dotyczących planowania emerytury. Bardzo często otrzymują również propozycje dalszej pracy dla organizacji. Praca ta przybiera bardzo różne formy: zlecenia tymczasowe, prace konsultacyjne i umowy o dzieło, telepraca, zatrudnienie na część etatu oraz w pełnym wymiarze godzin. Firma realizuje także Program Sieci Pracowników Scripps pomagający nie tylko utrzymywać i rozwijać relacje z byłymi pracownikami i emerytami ale także oferujący możliwość ponownego zatrudnienia w firmie. Dodatkowo program ten ukierunkowany jest na wolontariuszy współpracujących ze szpitalami. Program ma ponad 800 członków (byłych pracowników) i obejmuje swoim zasięgiem również ponad 1.600 aktywnych woluntariuszy, pracujących w ramach systemu i świadczących usługi na rzecz pacjentów, rodzin, personelu szpitali i ogółu społeczeństwa. Ponad 1.100 woluntariuszy to osoby emerytowane a 90% z nich ma ponad 50 lat.

Więcej informacji:
http://www.zostanmentorem.pl/pliki/Scripps-Heath,Stany-Zjednoczone.pdf


BMW - projekt "Dziś dla jutra"

Podstawowe informacje o firmie...

Bawarskie Zakłady Silnikowe - Bayerische Motoren Werke (BMW) powstały w 1916 roku pod nazwą Bayerische Flugzeug Werke (Bawarskie Zakłady Lotnicze, BFW) i zmieniły nazwę na obecną w roku 1917. W BMW przeciętny wiek pracownika w 2011 roku wynosił 43 lata, a udział pracowników w wieku 50 i więcej lat sięgał 27%.

Projekt "Dziś dla jutra"

 • skąd pomysł...

  Wydział Zasobów Ludzkich i Relacji Przemysłowych BMW od roku 2003 monitorował problematykę starzenia się populacji na rynku pracy. W celu wyobrażenia sobie skutków zmiany demograficznej na poziomie organizacji, przeprowadzono analizę struktury wieku pracowników oraz sformułowało prognozy kształtowania się tej sytuacji w ciągu 10 lat. Zaobserwowano, że struktura wiekowa danego zakładu produkcyjnego była najczęściej zdeterminowana okresem, w którym powstawał. Wówczas bowiem rekrutowano przeważnie młodych pracowników, tak aby zagwarantować fabryce szybki sukces produkcyjny. Stwierdzono, że generować to będzie w najbliższym czasie dwa problemy:

  • brak wymiany kadr starszych pracowników spowoduje zahamowanie dopływu doświadczenia z zewnątrz;
  • odchodząca na emeryturę bardzo duża liczba pracowników spowoduje odpływ wiedzy i umiejętności z zakładu, a co nie będzie mogło być w prostym stopniu zrekompensowane poprzez rekrutację nowych pracowników.

  W związku z tym stwierdzono konieczność wdrożenia specjalnego projektu przygotowującego Zakłady do nadchodzącej zmiany demograficznej.

 • podstawowe założenia

  Projekt "Dziś dla Jutra" zrealizowano tylko w niemieckich jednostkach koncernu (zatrudniających jednakże ponad 75% kadry całej Grupy BMW), co wynikało ze szczególnego dramatyzmu przemian demograficznych na niemieckim rynku pracy. Projekt "Dziś dla Jutra" został skonstruowany z pięciu komponentów: zarządzanie zdrowotne, kwalifikacje zawodowe, środowisko pracy, modele emerytalne, komunikacja i zarządzanie zmianą.

 • eksperyment z Dingolfing

  Eksperyment przeprowadzono w Dingolfing, w Dolnej Bawarii w Niemczech, w jednym ze starszych zakładów BMW. Wyodrębniono tam jedną linię produkcyjną, na której montowano skrzynie biegów. Do linii tej przydzielono zespół 42 pracowników o przeciętnym wieku 47 lat. Przed wprowadzeniem specjalnych udogodnień poproszono o propozycje i pomysły zarówno pracowników, przedstawicieli rady zakładowej jak i ekspertów technicznych. W wyniku burzy mózgów wprowadzono na linii produkcyjnej ponad 70 różnych zmian, m. in. krzesła fryzjerskie, nową nawierzchnię podłóg, nowe ekrany komputerowe umożliwiające łatwiejsze czytanie (większe litery) i pozwalające na siedzenie (zamiast stania) podczas odczytywania informacji, zastosowano także świetliki, umożliwiające doświetlenie stanowiska pracy. Zmieniono również częstotliwość rotacji zadań (co 2 godziny), co znacznie wyostrzyło uwagę.

 • sukces eksperymentu...

  Wydajność linii produkcyjnej, przy której zatrudniono starszych pracowników wzrosła o 7% w porównaniu do stanu poprzedniego, dorównując wydajnością pozostałym liniom, natomiast poziom absencji chorobowej na wydziale spadł z 7% do 2%, znacznie poniżej średniej ogólnozakładowej. Eksperyment był tak udany, że doświadczenia z niego wyniesione upowszechniono w koncernie na całym świecie. Cały koszt tego eksperymentu wyniósł 50 tysięcy dolarów.

Więcej informacji:
http://www.zostanmentorem.pl/pliki/BMW,Niemcy.pdf


Jena-Optronik - zarządzanie wiekiem - projekt "55+"

Podstawowe informacje o firmie...

Założona w 1991 roku firma Jena-Optronik zatrudnia 145 osób, z których 42% ma ponad 50 lat. Kwestia rosnącego średniego wieku pracowników i coraz większych dostrzeganych przez zarząd problemów dotyczących dalszego działania przedsiębiorstwa przyczyniła się do stworzenia prawdziwego działu personalnego zajmującego się nie tylko ewidencjonowaniem przebiegu pracy i rekrutacją, ale także kreowaniem polityki personalnej przedsiębiorstwa.

Projekt "55+"...

 • skąd pomysł...

  Sytuacja, w której ponad 40% pracowników to osoby 50+ z jednej strony stanowi o sile przedsiębiorstwa (znaczące doświadczenie), ale z drugiej jest dość ryzykowna, gdyż może spowodować upadek firmy, w momencie, gdy osoby o dużym doświadczeniu z niej odejdą. Istotnym problemem dotyczącym działania przedsiębiorstwa jest także jego branża. W przypadku Jena-Optronik - technologie kosmiczne i lotnicze - to branże niszowe i trudno znaleźć nowych pracowników, którzy mają duże doświadczenie w tych obszarach. Stąd też tak ważne jest przekazywanie doświadczenia w ramach organizacji i stworzenie efektywnego systemu transferu wiedzy.

 • podstawowe założenia...

  Realizacja działań dotyczących zarządzania wiekiem rozpoczęła się od szkoleń. W celu systematyzacji wszystkich zagadnień każdy z pracowników działu personalnego oraz wszyscy członkowie rady zakładowej uczestniczyli w szkoleniu przygotowującym do objęcia stanowiska doradcy demograficznego. Chodziło o to, aby w proces zostali zaangażowani wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa, którym członkowie rady zakładowej przekazywali pozyskiwanie podczas szkoleń informacje. W szkoleniach brali również udział wszyscy pracownicy z grupy 55+. Ostatecznie wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa byli twórcami programu, który przyjął nazwę "55+" i duża część zaproponowanych w nim rozwiązań pochodziła od pracowników.

 • zakres projektu...

  Projektu "55+" obejmował m.in.: szkolenia dopasowane w szczególności do osób starszych oraz działania ukierunkowane na integrację starszych i młodszych pracowników (międzypokoleniowe warsztaty). W oparciu m.in. o prowadzone z pracownikami wywiady stwierdzono, że dużą rolę odgrywają kwestie zdrowotne. Dlatego też opracowano zakładowy program wspierania zdrowia, na który złożyły się m.in. ergonomiczne planowanie miejsca pracy, kwartalne spotkania z prezesem, radą zakładową i lekarzem zakładowym w celu wspierania programu zdrowia w zakładzie, oferta systematycznych profilaktycznych badań lekarskich w przedsiębiorstwie, systematycznie realizowany zakładowy dzień zdrowia z zaproszeniem członków rodzin pracowników i byłych pracowników, czy oferta seminariów związanych z tematyką zdrowia.

Więcej informacji:
http://www.zostanmentorem.pl/pliki/Jena-Optronik,Niemcy.pdf


ZEMAT Technology Group Sp. z o.o. - "naturalny mentoring"

Podstawowe informacje o firmie...

Zemat Technology Group Sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem zatrudniającym ok. 60 osób, z czego 25% stanowią osoby w wieku 50+.

Wdrażanie nowych pracowników...

Przekazywanie wiedzy w firmie w największym stopniu widoczne jest podczas wdrażania nowych pracowników do pracy, a także w trakcie odbywania praktyk i staży oferowanych przez firmę uczniom i studentom, m.in. Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Kiedy do kadry dołączają nowe osoby, wówczas zależnie od stanowiska, które zajmuje nowoprzyjęty pracownik - przełożony, doświadczeni koledzy (lub koleżanki) wdrażają go do pracy. Jest zapoznawany z firmą, zespołem, obowiązkami oraz zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie.

Jak to działa...

Kiedy osoba prowadząca biuro handlowe postanowiła zakończyć pracę w firmie i przejść na emeryturę, przeprowadzono rekrutację na to stanowisko. Jednocześnie firma zadbała o to żeby odchodzący pracownik mógł przekazać zarówno swoją wiedzę jak i doświadczenie nowozatrudnionej osobie. Wdrażanie nowej pracownicy trwało dwa miesiące i przez cały ten czas obie panie współpracując ze sobą, wykonywały obowiązki osoby prowadzącej biuro handlowe. Starsza mentorka przekazując swoje know how młodszej koleżance, jednocześnie udzielała rad, pokazywała właściwe zachowania i postawy, a także wzorce do naśladowania. Nadzorując samodzielne wykonywanie obowiązków przez nowo zatrudnioną osobę, wspomagała rozwój jej kompetencji, a jednocześnie dbała, aby na zmianie pracownika na tym stanowisku nie ucierpiała firma.

Więcej informacji:
http://www.zostanmentorem.pl/pliki/Zemat-Technology-Group,Polska.pdf


Domestic and General - różnorodność i przyjazne warunki pracy

Podstawowe informacje o firmie...

Domestic and General to brytyjska firma, zatrudniająca 2.496 osób (w różnych grupach wiekowych) w 12 krajach (2012 r.)

Rekrutacja zapewniająca różnorodność...

Obiektywizm przy rekrutacji firma uzyskuje dzięki rozmowom telefonicznym z pracownikami, a także dzięki składowi komisji rekrutacyjnych, w których zasiadają osoby w różnym wieku. Sposób prowadzenia rozmowy kładzie nacisk na sposoby rozwiązywania konfliktów etycznych i postępowanie w trudnych z etycznego punktu widzenia sytuacjach, dzięki czemu pracownicy już od rozmowy rekrutacyjnej mogą w praktyczny sposób zapoznać się z systemem wartości, obowiązującym w firmie.

"Ambasadorzy wieku"...

Kolejną praktyką, pomagającą w osiągnięciu różnorodności jest wprowadzenie "ambasadorów wieku" na targach pracy. Ambasadorzy, informując o warunkach pracy dla osób 50+ i o możliwościach rozwoju, jakie stwarza firma, przekonują starsze osoby do pracy w centrach obsługi klientów. D G, szukając pracowników 50+, prowadzi także rozmowy z agencjami pracy tymczasowej, zachęcając je, by zatrudniały co najmniej 10% osób 50+. Starsi pracownicy, po zatrudnieniu, korzystają ze specjalnych szkoleń, które mają pomóc w osiągnięciu pewności siebie.

Dialog z pracownikami...

W firmie przeprowadzane są regularne (2 razy w roku) wywiady z pracownikami na temat ich samopoczucia w firmie, a także prowadzone jest doradztwo dotyczące czasu wolnego. Wywiady te, obok informacji o samopoczuciu pracowników, dostarczają także wiedzy na temat percepcji oferty D G, efektywności sposobów komunikowania zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Pomagają również w ustaleniu, czy przedsiębiorstwo rozwija się w dobrym kierunku. Dialog z pracownikami jest istotnym elementem budowania zaangażowania pracowników i motywowania ich do rzetelnej obsługi klientów.

"Dni dbałości o zdrowie"...

Stałą praktyką w firmie są tzw. "dni dbałości o zdrowie", w czasie których zewnętrzni specjaliści doradzają, jak prowadzić zdrowy styl życia i jak ten styl godzić z pracą. Pracownicy narażeni na stres (kierownictwo, pracownicy centrów obsługi klientów) mogą brać udział w specjalnych warsztatach, w czasie których dowiadują się, jak godzić życie zawodowe z prywatnym, jak radzić sobie z negatywnymi opiniami klientów, a także ze zmiennym nastrojem. Zakres warsztatów obejmuje również zajęcia zapewniające dobrą kondycję fizyczną i zminimalizowanie negatywnego wpływu warunków pracy na kręgosłup.

Więcej informacji:
http://www.zostanmentorem.pl/pliki/Domestic-and-General,Wielka-Brytania.pdf


Instytut Lotnictwa - mentor i mistrz, czyli jak korzystać z potencjału i doświadczenia starszych pracowników.

Podstawowe informacje o firmie...

Instytut Lotnictwa rozpoczął swoją działalność w 1926 roku a obecnie zatrudnia około 1100 pracowników, spośród których prawie 100 pracowników to pracownicy 50+.

Ciągłość przepływu wiedzy...

Zachowanie ciągłości przepływu wiedzy i transfer doświadczeń międzypokoleniowych jest w Instytucie Lotnictwa kwestią strategiczną, niezwykle mocno podkreślaną i uwypuklaną przez kadrę zarządzającą, szczególnie przez dyrektora naczelnego. Specyfika pracy Instytutu wymaga zachowania ciągłości prac i stworzenia warunków dla współpracy kadry 50+ z młodymi, mało doświadczonymi pracownikami. Instytut wypracował dwie niezwykle przydatne praktyki, na które warto zwrócić uwagę - co ważne, będące inicjatywą samych pracowników, zachęconych przez kadrę zarządzającą do podejmowania takich wyzwań. Pierwszym procesem zachowania ciągłości przepływu wiedzy są praktyki zespołów projektowych i grup programowych. Przy budowie takich zespołów zwraca się uwagę na to, aby składały się zarówno z młodych, jak i starszych pracowników. Młodsi pracownicy dobierani są ze względu na chęć rozwoju i deklaratywną chęć uczestnictwa w grupie, przy założeniu posiadania wiedzy w obszarze, którym grupa będzie się zajmować. Starsi natomiast w oparciu o posiadane doświadczenie w danej tematyce. Z reguły osoby te same z chęcią zgłaszają się do udziału w projekcie. Pełnią one w grupach rolę ekspertów merytorycznych, którzy czuwają nad jakością prowadzonych prac. Drugim procesem zachowania ciągłości przepływu wiedzy jest model tutoringu, obejmujący bezpośredni kontakt pomiędzy starszym i młodszym pracownikiem na zasadzie UCZEŃ-MISTRZ. Tutorami zostają starsi pracownicy posiadający duże doświadczenie. Co ważne, tutorzy i ich młodsi koledzy sami podejmują decyzję o współpracy i ani przełożeni, ani dyrektor naczelny nie narzucają żadnej ze stron wyboru, jednak starają się rozliczać obie strony z działań, pytając zarówno młodych pracowników, jak i starszych o jakość współpracy oraz jej efekty.

Więcej informacji: http://www.zostanmentorem.pl/pliki/Instytut-Lotnictwa,Polska.pdf


Cianbro Corporation - program dla zdrowia

Podstawowe informacje o firmie...

Cianbro Corporation z siedzibą główną w Pittsfield w stanie Maine zostało założone w 1949 r. i obecnie zatrudnia około 4.000 osób. Średnia wieku wynosi 41 lat, a 34% pracowników przekroczyło 50-ty rok życia. Średni staż pracy w Cianbro w tej grupie wiekowej wynosi 17 lat.

"Healthy Lifestyle Program"

 • założenia programu...

  Uczestnicy programu są poddawani ocenie ryzyk dla ich zdrowia, a następnie spotykają się z coachami, którzy mogą im udzielić wskazówek i pomóc w osiągnięciu celów zdrowotnych. Program skupia się na zapobieganiu ryzykownym zachowaniom zdrowotnym, takim jak palenie tytoniu, nieprawidłowe odżywianie i ćwiczenia, stres i depresja, a także kontroli mierzalnych wskaźników zdrowia, takich jak waga, ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Zestaw informacji o zagrożeniach dla zdrowia obejmuje również częstotliwość przeprowadzania mammografii, badań cytologicznych, badań prostaty, ryzyko zachorowania na choroby weneryczne, ryzyka związane z używaniem narkotyków i alkoholu. Dodatkowymi komponentami programu są aktywne dzieciństwo i odżywianie, świadome korzystanie z opieki zdrowotnej, samoopieka, edukacja profilaktyczna i inne aspekty, którymi zainteresowani są uczestnicy programu. Co istotne wywiad jest prowadzony w atmosferze wolnej od osądzania danej osoby. Coachowie zdrowia zapewniają na bieżąco doradztwo i śledzą postępy uczestników programu z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania (Cianbro Wellness Tracking Software).

 • Co daje udział w programie...

  Uczestnicząc w programie HLP pracownicy i ich współmałżonkowie oszczędzają pieniądze uzyskując 15% dopłatę do składek na opiekę zdrowotną (oprócz 65% pokrywanych przez firmę) poprzez zbieranie tzw. kredytów (credits). W 2004 r. wprowadzono również możliwość uzyskiwania przez pracowników zobowiązujących się do osiągnięcia konkretnych celów zdrowotnych w konkretnym czasie 15% zniżki w składkach na usługi medyczne (medical plan w odróżnieniu od health care).

 • Korzyści dla firmy...

  Realizacja programu Healthy LifeStyle przyniosła znaczące zmiany zachowań pracowników oraz istotną redukcję kosztów opieki medycznej. W latach 2000 i 2001, zanim wdrożono program, koszty opieki zdrowotnej rosły średnio 21% rocznie na jednego pracownika. Szacowano wówczas, że jeśli nic się nie zmieni koszty opieki medycznej na jednego pracownika podwoją się w 2005 r. Po wdrożeniu programu HLP, co nastąpiło w 2001 r., w 2005 r. również odnotowano wzrost tych kosztów, ale w wysokości 9-10% na jednego pracownika. Oszacowano, że w wyniku podjęcia interwencji w ciągu 5 lat uzyskano zwrot na jednego pracownika od 3 do 8 dolarów w związku z lepszym zdrowiem, wyższą produktywnością, rzadszą nieobecnością pracowników w pracy i rzadszą niepełnosprawnością, a także wypłacaniem im niższych zasiłków.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.zostanmentorem.pl

Serdecznie zapraszamy!

Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.