polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Newsletter październik-listopad 2007
Czy możemy mieć wpływ na prawo lokalne?

Istota procesu demokratycznego zakłada, że nowe prawo tworzy się z poszanowaniem interesów i godności osób lub środowisk objętych nową regulacją. Takie podejście zmierza do tego, aby nowa regulacja usprawniła lub ułatwiła rozwój społeczny i gospodarczy. Tworzenie wysokiej jakości prawa na szczeblu samorządowym wymaga uwzględnienia nie tylko wiedzy profesjonalistów, nauki praktyków, ale także ogólnej wiedzy na temat funkcjonowania prawa w środowisku społecznym i gospodarczym. Nawet najlepsze prawo nie będzie skuteczne, jeżeli nie uwzględni społecznego kontekstu i uwarunkowań gospodarczych. Brak społecznego przyzwolenia na nowe rozwiązania prawne powoduje, że efekty zamierzone przez prawodawcę są osiągane później lub są znacząco ograniczone. Wynika to najczęściej z powściągliwości w zakresie stosowania nowego prawa przez jego adresatów.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że organizacje społeczne, a organizacje reprezentujące przedsiębiorców w szczególności, są w stanie stosunkowo dobrze monitorować procesy rozwojowe tylko wtedy, gdy pewne ich elementy stwarzają zagrożenia dla istniejących przedsiębiorców (np. lokalizacja supermarketu, budowa drogi, zmiana lokalizacji targowiska itp.). Pomijana jest natomiast ta część działań monitorujących rozwój, która jest związana z wykorzystaniem szans rozwojowych. W tym zakresie monitoring decyzji rozwojowych na szczeblu samorządowym działa nieefektywnie i mało systematycznie co wskazuje na to, że lokalne i regionalne organizacje przedsiębiorców potrzebują narzędzi skutecznego monitoringu procesu decyzyjnego z zakresu rozwoju na szczeblu samorządowym.

Wychodząc naprzeciw powyższym problemom zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym podjął się realizacji projektu pn.: "Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym", współfinansowanego przez UE.

W ramach tego projektu opracowane zostały dwa podręczniki. Pierwszy, zatytułowany "Samorządowy monitoring legislacyjny" przeznaczony dla izb gospodarczych i organizacji pozarządowych, przedstawia możliwości uczestnictwa partnerów społecznych m.in. izb gospodarczych i organizacji pozarządowych, w lokalnej i regionalnej polityce gospodarczej. Drugi pt.: "Samorządowa demokracja partycypacyjna", skierowany do władz samorządowych, ma szansę stać się swego rodzaju wskazówką w zakresie konsultowania polityki lokalnej z partnerami społecznymi. W podręczniku "Samorządowa demokracja partycypacyjna" zostały opisane między innymi studia przypadków z gmin polskich, tj: miasta Rzeszów, miasta Krosno, miasta Siedlce, miasta Tarnobrzeg, gminy Kleszczów, miasta i gminy Nowy Tomyśl, miasta Kutno, miasta Rybnik, miasta Jarosław, gminy Poddębice, miasta Słupska oraz miasta Leżajsk.
Opracowania powstały w ramach projektu pt. "Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym", współfinansowanego przez UE w ramach programu "Wzmocnienie działań dotyczących rzecznictwa i monitoringu" - komponent 2, numer referencyjny PL 2004/016- 829.01.02.02 w ramach Programu środki Przejściowe 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu". Nr umowy 8174/JFK/PPt- DV/2006-TF2004/016-829.01.02.02/RM/47Warsztaty dla władz samorządowych

W dniach 18-19 października 2007 r. w Centrum Konferencyjno-Kongresowym w Warszawie (przy ulicy Bobrowieckiej 9), odbyły się warsztaty dla władz samorządowych w zakresie wdrażania zasad konsultacji społecznych na szczeblu samorządowym. W trakcie spotkania zaprezentowano m.in. najlepsze praktyki w zakresie zasad konsultacji polityki władz samorządowych z partnerami społecznymi zarówno z gmin polskich, jak i europejskich. Przedstawiono także proponowane dla samorządów i partnerów społecznych zasady monitorowania procesu tworzenia prawa lokalnego. Warsztaty to jeden z elementów projektu pt. "Samorządowy monitoring legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym", współfinansowanego przez UE.


Jak zbudować efektywne zespoły robocze i zjednać sobie pracowników? Wdrożyć Standard "Zatrudnienie Fair Play"!

Ogromne koszty, nadszarpnięty wizerunek firmy, wysokie koszty absencji i rotacji a także niska wydajność pracy, to tylko niektóre z elementów towarzyszących niezadowoleniu pracowników czy wynikających ze złego ich traktowania. Fala migracyjna polskich pracowników pokazała, że zbudowanie właściwych relacji z pracownikami jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na budowę sukcesu całych firm. Niewątpliwie, największym wyzwaniem, które stoi przed polskim pracodawcą, jest wdrożenie jasnych dla całego zespołu rozwiązań, które będą miały szansę stać się swoistym antidotum na niepożądane zachowania w firmie. Coraz większa świadomość przedsiębiorców w tym obszarze, prowadzi do uzmysłowienia, nie tylko środowisku biznesowemu, ale i całemu społeczeństwu, jak niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania firm w Polsce, mają wzajemne relacje pracodawców z pracownikami i regulacje dotyczące tej sfery. To właśnie dobre relacje na linii pracodawca-pracownik są w stanie uchronić pracodawców nie tylko przed masowymi odejściami z pracy, ale także dużo poważniejszymi konsekwencjami niewłaściwego traktowania m.in. spraw w sądzie pracy.

Jednak w jaki sposób osiągnąć taki stan? Z pewnością pamiętając, że tylko rzetelne i przejrzyste metody rekrutacji oraz możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, mogą stać się podstawą do stworzenia twórczego, aktywnego i oddanego zespołu pracowników. Taką sytuację w przedsiębiorstwie można osiągnąć między innymi poprzez stosowanie właściwego systemu oceniania pracy poszczególnych pracowników. Nieodłącznym elementem, który powinien następować po dokonaniu oceny jest właściwie zbudowany system motywacyjny - rozróżniający i wartościujący wszystkich pracowników. Z tym wiąże się również przejrzysty system ich wynagradzania.

Jak prawidłowo zbudować system zarządzania zasobami ludzkimi w firmach? Jak ułożyć sobie relacje z podwładnymi. Czy istnieją na tyle elastyczne i gotowe rozwiązania, które są w stanie dopasować się do potrzeb różnych firm?

Zespół Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w ramach projektu "Zatrudnienie Fair Play", realizowanego w ramach programu EQUAL, opracował standard, który w sposób komplementarny jest w stanie uregulować relacje na linii pracodawca-pracownik. Standard zarządzania zasobami ludzkimi "Zatrudnienie Fair Play", przeznaczony jest nie tylko dla przedsiębiorców, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań i sposobów na unowocześnienie i usprawnienie swoich firm, ale również dla tych wszystkich, którzy kierują się dobrem własnych pracowników bądź też względami czysto ekonomicznymi.
Standard w związku z tym, że w sposób komplementarny reguluje stosunki na linii pracodawca-pracownik, obejmuje swym zakresem wiele obszarów. Są to między innymi:
 • metody rekrutacji oraz adaptacji nowych pracowników
 • budowanie ścieżki rozwoju zawodowego
 • system oceny pracownika
 • sposoby motywowania pracowników
 • zasady wynagradzania
 • rozwiązywanie konfliktów
"Zatrudnienie Fair Play" - Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy to projekt realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt ma na celu wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorców i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wspieranie wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii, promocję i wdrażanie zasad uczciwego zatrudniania, ograniczanie dyskryminacji przy zatrudnianiu pracowników, stwarzanie godziwych relacji i warunków pracy oraz podniesienie świadomości pracodawców w zakresie szeroko pojętej etyki we wzajemnych relacjach pracodawca-pracownik. Projekt ten ma na celu uwrażliwienie przedsiębiorców na fakt, iż to ludzie są najcenniejszym zasobem firmy oraz, że budowanie skutecznej strategii firmy nie jest możliwe bez zaangażowania w nią pracowników.


Linia informacyjna dla przedsiębiorców

W ramach projektu "Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy", realizowanego w ramach IW EQUAL, działa specjalna linia informacyjna dla przedsiębiorców zainteresowanych poprawą sytuacji w swojej firmie poprzez wdrożenie Standardu zarządzania zasobami ludzkimi "Zatrudnienie Fair Play". Informacje dotyczące m.in. zawartości standardu "Zatrudnienie Fair Play" czy przebiegu pilotażowych wdrożeń w wybranych przedsiębiorstwach, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, pod numerem telefonu: 22 630 98 80


"Przedsiębiorstwo Fair Play" - etyka i uczciwość w biznesie

Trwa II etap jubileuszowej, X edycji Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

Idea i założenia

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play" to realizowane na skalę ogólnopolską, wiarygodne przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Celem programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest inicjatywą, stworzoną dla firm, które hołdując zasadom fair play nie wahają się poddać obiektywnej weryfikacji niezależnej instytucji. Firmy, uzyskując certyfikat rzetelności wzmacniają swój wizerunek i prestiż. "Przedsiębiorstwa Fair Play" są szeroko promowane przez organizatorów w mediach oraz w trakcie spotkań i konferencji gospodarczych.

X edycja w liczbach

W tym roku do programu zgłosiło się 776 firm, a 737 z nich znalazło się w II etapie.

Przebieg II etapu

W trakcie II etapu odpowiednio merytorycznie przygotowani audytorzy przeprowadzają audyty certyfikacyjne w firmach. Weryfikacja firm prowadzona jest również w oparciu o współpracę z: urzędami wojewódzkimi, marszałkowskimi, urzędami pracy, bankami, organizacjami przedsiębiorców, US, ZUS oraz inspekcją pracy. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie klientów i kontrahentów firm. Suma przyznanych przez audytorów, klientów i kontrahentów ocen decyduje o rekomendacji przedsiębiorstwa do tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

"Przedsiębiorstwem Fair Play" mają szansę zostać firmy, które:
 • postępują rzetelnie wobec klientów
 • ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec
 • nich zobowiązań
 • terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa
 • uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji
 • stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu
 • aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych
 • wspierają wszelkiego rodzaju inicjatywy edukacyjne, kulturalne oraz sportowe
 • ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego
Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" organizowany jest przez "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

lista uczestników II etapu bieżącej edycji programu


"Gmina Fair Play" - nowa jakość w polskich samorządach

5 października, uroczystą Galą Finałową w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, zakończyła się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Program "Gmina Fair Play" realizowany był już po raz VI. Podobnie jak w latach ubiegłych jednym z ważniejszych założeń również tej edycji programu było wyłonienie, nagrodzenie a następnie wsparcie samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywnych w przyciąganiu nowych inwestorów.

Gminy kreujące pozytywne wzorce współpracy z przedsiębiorcami, otwarte na nowe inicjatywy gospodarczo - inwestycyjne oraz zapewniające przyjazny klimat dla inwestorów i profesjonalną obsługę inwestycyjną bez wątpienia zasługują na uznanie. Właśnie taka proinwestycyjna działalność samorządów nagradzana i promowana jest w ramach konkursu i programu certyfikacyjnego "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Poprzez weryfikację i certyfikację wyróżniane są gminy, które w kontaktach z inwestorami a także w codziennej działalności kierują się szeroko pojętymi zasadami fair play.

Program organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz przy bliskiej współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.

"Gmina Fair Play" w liczbach

Do udziału w sześciu dotychczasowych edycjach programu "Gmina Fair Play" zgłosiły się 374 gminy, z których 320 przeszło pozytywnie weryfikację i otrzymało tytuł i certyfikat. Program zyskał już w opinii samorządowców miano prestiżowego przedsięwzięcia dającego im wymierne korzyści w postaci szerokiej promocji i zwiększonego zainteresowania inwestorów. Doświadczenia dotychczasowych laureatów pokazują, że inwestorzy chętniej wybierają gminy, które poddały się procedurze weryfikacyjnej sprawdzającej ich przyjazność i otwartość na nowe inwestycje. W tegorocznej, VI edycji programu, udział wzięło 161 samorządów z całej Polski. Ostatecznie Kapituła wyłoniła 153 gminy, które spełniły wymagania programu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną, uzyskując tym samym tytuł i certyfikat "Gmina Fair Play 2007" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie

Jedną z najważniejszych korzyści wynikającą z udziału w programie "Gmina Fair Play" jest szeroka promocja i możliwość zaprezentowania dokonań gmin oraz ich planów na szerszym forum publicznym. Jak podkreślają Laureaci tytuł i certyfikat "Gmina Fair Play" jest dla samorządowców mobilizacją do stałego utrzymywania najwyższego poziomu jakości usług oferowanych inwestorom. Dzięki udziałowi w programie, na podstawie badania losowo wybranych inwestorów (przedsiębiorców i osób prywatnych, którzy na terenie gminy zrealizowali bądź realizują inwestycje), gminy mają możliwość zapoznania się z ich oceną. Dzięki analizie benchmarkingowej, która jest opracowywana w oparciu o wyniki badań inwestorów i ocenę adytorów, gminy mogą wprowadzić niezbędne zmiany w procedurach i organizacji obsługi inwestorów oraz poznać własną pozycję w stosunku do innych gmin uczestniczących w programie. To właśnie raport benchmarkingowy wskazuje jak usprawnić obsługę inwestorów i jak stworzyć jeszcze lepsze warunki do inwestowania w gminie. Ponadto, dzięki udziałowi w wydarzeniach organizowanych w ramach każdej edycji programu m.in. spotkania warsztatowe czy doroczna gala finałowa "Gmina Fair Play", gminy mają okazję do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązania współpracy z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów, a także z przedsiębiorcami-laureatami siostrzanego programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Kto może wziąć udział w programie

Program "Gmina Fair Play" jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Do programu mogą się zgłaszać samorządy, niezależnie od ich wielkości czy liczby mieszkańców. Konkurs i Program Certyfikacyjny "Gmina Fair Play" jest prowadzony w pięciu kategoriach:

 • gmin wiejskich
 • miasteczek i małych miast
 • średnich miast
 • dużych miast
 • gmin turystycznych
By gmina mogła wziąć udział w programie musi zaświadczyć, że na jej terenie w ciągu minionego roku były realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz, że posiadała ona prawo do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie inwestycji przez cały rok (nie ulegało ono zawieszeniu w trakcie roku kalendarzowego).

lista Laureatów tegorocznej edycji konkursu

ARCHIWUM


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.