polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

Projekt: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw"


Głównym celem projektu było zidentyfikowanie sytuacji korupcyjnych, określenie kosztów korupcji dla firm oraz opisanie i upowszechnienie najlepszych praktyk stosowanych przez firmy w celu przeciwdziałania korupcji. Cel główny został zrealizowany za pośrednictwem następujących celów szczegółowych:

 1. Zbadanie i opisanie sytuacji korupcyjnych, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy. Wyniki badania pozwolą na określenie typowych sytuacji korupcyjnych w jakich mogą znaleźć się firmy, co z kolei pozwoli na spełnienie funkcji ostrzegawczej dla przedsiębiorców, a jednocześnie uwrażliwi przedstawicieli władz publicznych na ewentualne zagrożenia w tym zakresie.
 2. Zbadanie kosztów, jakie ponoszą polskie przedsiębiorstwa, w związku ze zjawiskiem korupcji, takich jak: koszty przygotowania ofert w nieuczciwych przetargach, gdzie o uzyskaniu zamówienia decydowały względy pozamerytoryczne, koszty przeciwdziałania korupcji w firmach, koszty odwołań w przypadku nierzetelnych przetargów, a także zwiększone koszty zamówień publicznych, co przekłada się np. na ograniczenie możliwości budowy infrastruktury technicznej. Badanie to pozwoli na zaprezentowanie prawdopodobnych konsekwencji dla przedsiębiorstw wynikających z faktu zagrożenia funkcjonowania korupcji.
 3. Zbadanie, jakie strategie i praktyczne mechanizmy stosują przedsiębiorcy, przeciwstawiając się zjawiskom korupcyjnym. Strategie te po opisaniu zostaną upowszechnione, co wydatnie zwiększy liczbę firm stosujących skuteczne rozwiązania antykorupcyjne. Przedsiębiorcy zdobędą wiedzę, jak można przeciwstawiać się korupcji i tym samym ograniczać jej koszty. Ograniczenie korupcji na styku prywatne firmy - władze publiczne znacznie zmniejszy społeczne koszty korupcji.
 4. Uzupełnienie najlepszych praktyk w zakresie stosowania skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych poprzez warsztaty konsultacyjne z udziałem przedsiębiorców, organizacji reprezentujących przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządowych w postaci zasad i mechanizmów przeciwdziałania korupcji i rekomendacji dla biznesu. Przedstawienie zagrożeń korupcyjnych i najlepszych praktyk wypracowanych przez firmy na spotkaniach fokusowych pozwoli na przedyskutowanie wstępnego materiału i uzupełnienie go o doświadczenia, zarówno organizacji przedsiębiorców, jak i władz samorządowych.
 5. Popularyzacja idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wśród polskich przedsiębiorców oraz zwiększenie wiedzy i zainteresowania wdrażaniem standardów etycznych jako skutecznego narzędzia walki z korupcją. Z doświadczeń Instytutu wynika, że najlepsze wyniki w przeciwstawianiu się korupcji osiągają firmy stosujące w swojej działalności zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Zasady te zostaną upowszechnione, wraz z opisem najlepszych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa.
 6. Promowanie idei "czystego" biznesu i upowszechnienie rezultatów badań poprzez organizację konferencji końcowej.

OPIS DZIAŁAŃ

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

 1. Badanie zjawisk korupcyjnych w przedsiębiorstwach działających w Polsce.
  1. Opracowanie ankiety
  2. Przeprowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami
  3. Przeprowadzenie ankiety badawczej w 100 przedsiębiorstwach
 2. Opracowanie wyników badania w formie I-szej wersji raportu "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw"
 3. Warsztaty konsultacyjne z przedsiębiorcami, przedstawicielami związków zrzeszających przedsiębiorców i izb gospodarczych
  1. Omówienie wyników badań opublikowanych w raporcie
  2. Uzupełnienie raportu, w oparciu o wypowiedzi uczestników
 4. Warsztaty konsultacyjne z przedstawicielami władz samorządowych i partnerów społecznych.
  1. Omówienie wyników badań opublikowanych w raporcie.
  2. Uzupełnienie raportu o wypowiedzi uczestników.
 5. Opracowanie końcowe "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw". Wypracowanie katalogu dobrych praktyk do wykorzystania przez przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie rekomendacji dla biznesu.
 6. Konferencja końcowa upowszechniająca rezultaty projektu i Społeczną Odpowiedzialność Biznesu jako drogę przeciwdziałania korupcji oraz promująca wdrażanie standardów etycznych w biznesie. Zawiązanie koalicji antykorupcyjnej.
 7. Promocja projektu, w tym raportu "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw".
 8. Ewaluacja projektu.
 9. Koordynacja projektu.

Media o projekcie

Projekt: "Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw", jest współfinansowany przez UE (nr umowy 9893/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/01).


Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Instytucie Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, osoba do kontaktu: Paulina Bednarz, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, tel: 22 630 98 04,fax: 22 82625 96; e-mail: pbednarz@fairplay.pl

© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.