polska wersja strony english version o instytucie publikacje aktualno¶ci media kontakt strona główna newsletter kodeks etyki Przedsiębiorstwo Fair Play Gmina Fair Play Zatrudnienie Fair Play kig
Strona archiwalna! Zapraszamy do nowego serwisu http://www.iped.pl

O Instytucie


Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" rozpoczęła swoją działalność na początku 1993 r. Jest jednym z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i należy do czołowych polskich think tank. Instytut, poprzez realizowane projekty, obiektywne badania i analizy, edukację i opracowywane rekomendacje dla polityki gospodarczej, wspiera reformy rynkowe, rozwój instytucji demokratycznych i tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności gospodarczej.

Do głównych osiągnięć Instytutu należy zaliczyć inicjowanie od początku działalności wielu debat publicznych dotyczących istotnych zagadnień, z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu RP i innych znanych polityków, które doprowadziły do wdrożenia sugerowanych przez ekspertów Instytutu rozwiązań. Rekomendacje i rozwiązania proponowane przez zespół Instytutu niejednokrotnie były wdrażane przez władze, np. rozwiązania wspierające innowacyjność, w tym kredyt technologiczny i finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązania promowane przez Instytut przyczyniły się do obniżenia podatków i zmniejszania barier dla prowadzenia firm, monitorowania władz publicznych i prowadzenia dialogu obywatelskiego.

Będąc zapleczem intelektualnym swojego fundatora - Krajowej Izby Gospodarczej, największej polskiej organizacji reprezentującej przedsiębiorców - Instytut ma w swoim dorobku ponad 70 zrealizowanych projektów, ponad 80 opracowanych raportów, setki zaopiniowanych aktów prawnych, kilkadziesiąt zorganizowanych konferencji, warsztatów i seminariów zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. O rezultatach działalności Instytutu pisały zarówno dzienniki, jak i tygodniki. Materiały emitowano ponadto w rozgłośniach radiowych oraz stacjach telewizyjnych. Do tej pory udało się zgromadzić ponad 2150 materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych dokumentujących dokonania Instytutu.

W trakcie swojej działalności Instytut współpracuje bądź miał okazję współpracować z wieloma organizacjami zagranicznymi


W ramach swojej działalności Instytut:

  • realizuje projekty (w tym projekty dofinansowane ze środków UE);
  • prowadzi badania;
  • opracowuje raporty;
  • opiniuje akty prawne;
  • organizuje konferencje, warsztaty, seminaria i szkolenia ogólnopolskie i międzynarodowe.

Obszary działalności Instytutu:

Zespół Instytutu stworzył od podstaw dwa ogólnopolskie programy związane z promocją etyki, które zyskały wielu entuzjastów w całym kraju. W 1998 roku powstał Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play", którego celem jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. W 2001 r. powstał siostrzany program skierowany do samorządów - "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Jego celem jest m.in. promocja gmin stwarzających wyjątkowo dobre warunki dla inwestorów, a także wykazujących szczególną dbałość o potrzeby społeczności lokalnej.

Więcej informacji o programach na stronie www.fairplay.pl

Instytut opracował także Standard Zarządzania Zasobami Ludzkimi ZFP-2007, IPED (standard "Zatrudnienie Fair Play") - system zarządzania kapitałem ludzkim, który ma w zamierzeniu maksymalizować zaangażowanie pracowników organizacji w tworzenie jej sukcesu. Warunki Standardu ZFP - 2007, IPED, określają wymagania w zakresie piętnastu procesów odnośnie zarządzania kapitałem ludzkim, których spełnienie jest konieczne dla jego funkcjonowania. Wymagania te sprowadzają się do opracowania, wdrożenia i ciągłego doskonalenia narzędzi zarządczych, pozwalających na lepszą kontrolę nad procesami zarządzania kapitałem ludzkim, znacząco go porządkując, a ponadto ułatwiają podejmowanie decyzji i umożliwiają mobilizację kapitału ludzkiego na rzecz rozwoju organizacji. Dzięki temu organizacja może sprawnie reagować na zmiany wewnętrzne, jak i w otoczeniu zewnętrznym. Więcej informacji o Standardzie na stronie www.praca.fairplay.pl

W ramach swojej działalności Instytut realizuje co roku wiele projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Informacje o obecnie realizowanych przez nas projektach można znaleźć na stronie głównej. Zapraszamy!

Kim jesteśmy

Dr Mieczysław Bąk - Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny
Dr Bąk jest również Zastępcą Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej; współpracuje z KIG od 1992 r. w zakresie lobbingu na rzecz przedsiębiorców prywatnych oraz monitorowania ich sytuacji. Dr Bąk kierował m.in. badaniami w zakresie MSP - dostępu do źródeł finansowania, kultury prawnej, etyki biznesu, ubezpieczeń społecznych, fuzji i przejęć firm, funkcjonowania organizacji przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, korupcji, Internetu, funkcjonowania regulacji prawnych, sponsorowanymi m.in. przez KIG, CIPE, PHARE, USAID, German Marshall Fund, Fundację im. F. Naumanna. Dr Bąk współpracuje z polskimi oraz międzynarodowymi instytucjami realizującymi programy pomocowe dla przedsiębiorstw sektora prywatnego. Dr Bąk uzyskał tytuł magistra Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktora Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Tomasz Mroczkowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Programów Międzynarodowych i Starszy Konsultant
Prof. Mroczkowski jest profesorem Zarządzania na American University w Waszyngtonie w USA, gdzie wykłada porównawcze systemy zarządzania i międzynarodowe stosunki gospodarcze w programie MBA. Jest absolwentem UJ w Krakowie. Doktoryzował się na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jest autorem ponad stu prac naukowych publikowanych w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, a także w Polsce. Jest członkiem Academy of International Business i European International Business Association. Prowadził wykłady na uniwersytetach w Niemczech, Francji, Japonii i Wielkiej Brytanii (m.in. na uniwersytetach Sorbonne, Paris Dauphine, Cambridge, w Kopenhadze, HHL-Leipzig). Obok działalności naukowej jest konsultantem firm amerykańskich i japońskich oraz prowadził szkolenia menadżerskie dla takich firm jak ATT, General Motors, General Electric, Polaroid, Exxon i wielu innych.

Prof. dr hab. Przemysław Kulawczuk - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Badań
Prof. Kulawczuk jest pracownikiem naukowym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem w zakresie MSP, konsultantem, autorem wielu publikacji, m.in. nt. zagadnień podatkowych, sektora nieformalnego, finansowania MSP, rozwoju gospodarki na terenach wiejskich, inwestycji zagranicznych, etyki biznesu i wielu innych.

Anna Szcześniak - Pełnomocnik Zarządu
Anna Szcześniak związana z Instytutem od 1993 r.; od 1999 r. jest również Prezesem Zarządu spółki z o.o. "Przedsiębiorstwo Fair Play". Jest współautorką wielu publikacji i raportów badawczych dotyczących rozwoju przedsiębiorczości (m.in. wspieranie rozwoju innowacji, inwestycje zagraniczne, etyka biznesu, rozwój Internetu, programy rozwoju lokalnego, promocja inwestycji, deregulacja gospodarki). Jest koordynatorem licznych działań badawczych i projektów promocyjnych, m.in. programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Anna Szcześniak jest absolwentką Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dział Projektów Unijnych i Komunikacji:

Paulina Bednarz - Dyrektor ds. projektów unijnych i komunikacji
Związana z Fundacją "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" od 2003 roku. Współrealizowała szereg prac zw. ze wspieraniem procesu legislacyjnego, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz promowaniem SOB. Jest członkiem zespołu badawczego w projektach skupionych wokół etyki biznesu, legislacji, etyki w działalności przedsiębiorstw i samorządów, rozwoju MSP. Od 6 lat zajmuje się wdrażaniem standardu "Zatrudnienie Fair Play". Posiada kompetencje trenerskie - prowadzenie licznych warsztatów, szkoleń i konferencji w ramach realizowanych projektów dla pracodawców, pracowników, administracji państwowej (szczebel lokalny i centralny) oraz organizacji pozarządowych. Jest współautorem wielu publikacji i raportów badawczych m.in. opracowania uwzględniającego elementy SOB w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz analizy nt. ekonomicznych korzyści wynikających ze stosowania SOB. Ukończyła kurs Banku Światowego pn. "Wprowadzenie do Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - Polska". Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku - Wydział Nauk Politycznych i MBA (HR) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Marta Grzesiak - badania i analizy

Agnieszka Ujma - Public Relations

Dział imprez i wydawnictw:

Małgorzata Tymorek - Dyrektor

Piotr Michalik - Specjalista ds. multimediów

Księgowość:

Elżbieta Smosarska - Główny księgowy

Beata Sadowska (urlop wychowawczy)

O INSTYTUCIE


AKTUALNO¦CI

29 Stycznia 2015 r.


więcej...

15 Grudnia 2014 r.

Zapraszamy do odwiedzenia nowej wersji oficjalnej strony internetowej Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"! Oprócz zmienionego wyglądu, serwis posiada nowe funkcje oraz jest na bieżąco dostosowany do
więcej...

12 Grudnia 2014 r.

GALA "PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY" 2014! 12 grudnia 2014 r. w EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVII
więcej...

9 Grudnia 2014 r.

W dniach 9 i 10 grudnia w Hotelu "U Pietrzaków", ul. Lipowa 20, w Zielonce odbyło się 2-dniowe szkolenie w ramach projektu "DOBRE RZĄDZENIE. Wypracowanie i wdrożenie modelu
więcej...

8 Grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferenta W związku z ogłoszeniem dot. wynajmu Sali na organizację jednodniowego spotkania konsultacyjnego, które ma odbyć się w dniu: 16/12/2014 w Mieście Zielonka w ramach
więcej...© Copyright by Fundacja "Instytut Badań nad Demokracj± i Przedsiębiorstwem Prywatnym". Wszelkie prawa zastrzeżone.